Запись

Республикалул каялувчитал гьуртту хьунни Аьрасатнал ХIукуматрал Председательнал совещаниялий

ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов ва ДР-лул ХIу­куматрал Председатель Аьб­ду­ссамад ХIамидов гьуртту хьу­нни Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округрал социал-экономикалул масъаларттан хасъсса ХIукуматрал комиссиялул заседаниялий.

Запись

Сергей Меликовлул МахIачкъалалив «Кьиблалул къалхъан» форум бунни

Июльданул 2-нний МахIачкъалалив республикалул Хъунмур библиотекалуву хьунни БакIссавнил Ккавкказнаву экстремистшиврул ва террорчишиврул идеологиялийн къарши буккаврин хасъсса, цаппара ведомствартту цачIусса, форум «Кьиблалул къалхъан» («Южный щит»).

Запись

МахIачкъалалив цIусса базар буллай бур

МахIачкъалаллал Кировуллал райондалий, Новостройрайн бияннинсса мизитрал махъ, цIусса, 3 зивулийсса базар буллай бур. Микку дахлантIиссар, хъунмурчIин, шяраваллил хозяйствалул бакIлахъия. Вай гьантрай ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Шарип Шарипов ивунни

Запись

Буттахъал аьпа бюхттулссар

Жулла щархъурду духлагаву бур Лакку улклул ца яла хъунмур буруккин. Тамансса щархъурду дур эяллай дарцIусса. Чан­сса дакъар чарий чару къаливчIссагу. Кьянатсса буттал улча кьабивтун, дунияллул гьар мурцIнийх кIама бивщусса лак цавай бучIай ватандалух мякь бувккун, цавайннан тIурча хъамавабивтун бур. Щархъаву эяллу иттав ххяхлан диркIукун, чартту мукьав ххилай, карунних цIувцIлай бувсса ппухълуннал захIмат ккуччу бувминнайн нааьна...

Запись

ХIакинтал малаиктал кунма чIалай бия

Жулла жандалул цумур-бунугу ца базу цIий мадара хIал хьувкун, жува анавар бу­ккару хIакинначIан гьан. БикIай инсантал азар дайдишайхту чярхний хIакинтурачIан лавгун, цала чурххал цIуллу-сагъшиврух къулагъас дайсса. Чансса хьунакъабакьай, хаснува зунттал районнал щархъаву, азарданул лахIан баннин хIакинтурайн къабуккайсса. ХIазраннив учайсса «Ца кIалайлиятур къувтIи шай­сса», куну.

Запись

Хъуннасса байрандалийн хIадур хъанай

Жулла республика хIадур хъанай дур 2015 шинал Дарбант шагьрулун 2000 шин хъанахъисса байран цил багьайкун тIайла дуккан. Мяйжаннугу, ва байран хьунссар ца республикалул даражалий дакъа, щалвавагу Ухссавнил Ккавкказнал, хIатта Аьрасатнал даражалий дуллалисса паччахIлугърал хъуннасса байранну.

Запись

Кьуран

ХьхьичIмахъ -БучIиссаривкьай Кьуран цамур мазрайн таржума бан? – цIуххайсса бивкIун бур хьхьичIава таниву тIутIимур тIайлану кIул хьуну ччисса бусурманчунал му чулуха цаяра чантI куманахь.

Запись

Дин, иман, ислам

Ххирасса буккулт! ЖучIан редакциялийн тамансса инсантурал оьвкунни лакрал хъунасса чичу, аьлимчу Абачара ХIусайнаевлул таржума бувну, ацIра шинал хьхьичIва «Илчилий» бивщусса Кьурандалувасса сура «Оьл» цIуницIа бищара тIий миннат буллай. Абачара ХIусайнаев Мос­кавуллал университетравусса филологиялул факультетрал машрикьуллал отделение къуртал бувсса, хъунисса аьлимтал хьусса МухIаммад-Нури ХIусмановлущал,