Запись

Июльданул 16-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов Москавлив хьунаавкьунни Аьрасатнал Федерациялул ХIукуматрал Председатель Дмитрий Медведевлущал. Хьунабакьаврий ххалбивгьунни давудакъашиврул масъала. Дмитрий Медведевлул мукъурттийн бувну, региондалий давудакъашиврул ккаккияртту лахъсса дунугу, рес­публикалул каялувчинал тамансса давуртту дуллай ур халкь давурттал щаллу баншиврул, миннавух жагьилмур никгу.

Запись

МахIачкъала­ллал бакIчи М. Сулаймановлул баян баву

ХIурмат бусса МахIачкъа­лаллал жямат! Гьашину апрельданий жулва шагьрулий дунни щалвагу шагьрулул субботникру, миннуй гьуртту хьунни 30 азаруннаяр ххишаласса инсантал – студентътал, дуклаки оьрчIру, учреждениярттал ва организациярдал зузалт.

Запись

«Музыка тахсирлув буллан къабучIир»

Ва нюжмардий «Черновик» кказитрал редакциялий хьунни вайннал сакин бувсса Дагъусттаннал лишаннан (символика) хас бувсса «ккуркки стол». Микку гьуртту хьунни: кказитрал хъунама редактор Маирбек Агъаев; Дагъусттаннал Композитортурал союзрал хъунама Рамазан Фаталиев;

Запись

Лакку улча щавари хьусса кьини

Ва зурул 14-15-нний шин ккуру ларгунни Лакку улча вай ряха хIакьсса зунтталчунацIа хьуну. Шинал лажиндарай бат бунни вайннал оьрмурдайн кьаст лархIусса ххюя къачагъ.

Запись

КIулшиврул ххазиналул заллу

Луттирду. Библиотека. Вай мукъурттил ва вайннул агьамшиврул жулва оьрмулуву хъунмасса кIану бугьлай бур. Луттирду бищайсса чагъар буккан бувссар тIар Китайнал пишакартурал. Ганиннин гай бищайсса, чичайсса бивкIун бур хъинну кIюла бувсса хIайвантрал бурчурдая бувсса луттирдай. Мунияту учайхьунссар жулва лакрал буккайсса ва хIайвантрал бурчурдайн луттирду куну.

Запись

Миллатирттал литературалийгу кьини дацIантIиссар

Дагъусттаннай ччянива багьавай бусрав хьусса Миясат Муслимовал цIа респуб­ликалул кьатIувгу ялу-ялун машгьур хъанай дур. Ччя-ччяни лагай ва чIаххувсса республикарттайнгу, Аьрасатнал шагьрурдайнгу агьамсса аьрххирдай. Гьар кIани-кIанттай цуппагу гьуртту шай Дагъусттаннал цIа гьаз данну. Май ва июнь барзругу хьунни Миясат Муслимовал аьрххирдал авадансса. ДР-лул печатьрал

Запись

«Уттинин Дагъусттанная бавмур лапва щялусса бивкIун бур»

Махъсса ппурттуву билаятрай ва жулла республикалий чIярусса давурттив дуллай бур чIаххувсса республикарттащал­сса, Аьрасатнал личIи-личIийсса регионнащалсса дусшиврул арарду цIакь дан, дусшиврул цIу-цIусса ламурду бишин. Ва цIанасса, СМИ-рдал жулла региондалия тIайла бакъасса пикрирду хIасул буллалисса, ккавкказуллал журалул инсантал махъминнан щала салахI ба­къасса чIумал хаснура, уку-укунсса давурттив чара бакъа

Запись

Дагъусттаннал терапевтътал хьхьичIххуттай

Кказитрал хьхьичIмур номерданий ДНМОТ-лул (Дагестанское научное медицинское общество терапевтов) председатель, медициналул элмурдал доктор, профессор, Дагъусттаннал Медициналул академиялул госпитальный терапиялул кафедралул заведующий, I-ма проректор,

Запись

Зума ритавал кьини

Зума ритаврил Эдрал кьини – хъинну ххирасса кьинири. ХIатта, Аллагьу Тааьланал Алжан му кьинири ляхъан бувсса. ТIуба тIисса Алжаннавусса яла хъунмур мурхь му кьинири бивщусса. Жабраил малаик вахIишиврин ихтияр увсса му кьинири.