Запись

Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни Сергей Меликовлущал

Июньдалул 19-нний Да­гъус­ттаннайн увкIунни Аьрасатнал Федерациялул Ухссавнил Ккавкказнал федерал округрайсса вакил Сергей Меликов. Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов гара кьини хьунаавкьунни Сергей Меликовлущал. Тикку ххалбивгьунни Республика Аьрасатнал Президентнал СКФО-райсса вакилханалущал хIала-гьурттуну зузаврил хIакъиравусса масъалартту. Вай гьантрай Сергей Меликов ивунни округравун бу­ххайсса цаппара регионнайн.

Запись

Украиннал лихъачалт дакьаврийн умудрай бур

ХIакьину Украиннал аьрщарай хъанахъимур ва вайннал халкьуннан ккаклакимур, бухIлахIимур гьарцагу кIулши дунал лялиян бан захIматсса ва кьурчIисса бур. Аьрасатнал телеканаллал цинявгу цIусса хавартту жулла дазучIасса лихъачалтрал бакIрачIан бувкIмуния байбишай.

Запись

Абадлий дакIнийссара

Июньдалул 19-нний МахIачкъалалив Оьруснал театрданул хъунмур залдануву хьунни дирижер, АьФ-лул искусствалул лайкь хьусса ишккакку, ДР-лул ПаччахIлугърал премиялул лауреат, профессор Рамазан ХIажиевлул аьпалул вечер, ванан 70 шин там хъанахъаврийн бувну. ХIажиев Рамазан МахIаммадлул арс увну ур 1944 шинал Ккуллал райондалийсса Ваччиял шяраву.

Запись

Ттуршукурдай мякь бувксса лахIза

ХьхьичIсса номерданий бувсъсса куццуй, райондалул агьали ватан ххирану тарбия баврил программалул лагрулуву, Лак­рал райондалул администрациялул ва идарарттал зузалтрая сакин хьусса делегациярду дусшиврийсса аьрххирдай лавгссар цайми миллатирттал дянив ялапар хъанахъисса лакрачIан.

Запись

Буруччинхьуви вайннал Лакку билаят

Шагьрулий яхъанахъи­сса инсаннал зунттавунмай телефондалувух оьвтIисса чIумал чара бакъа цIуххай: «Ми погода цукунсса дур?» — куну. Нагу ва суалданун лавхьхьуну: «Гьакссагу шикарнайсса погода дур», — учара. Бунияла ваксса ххуйра-ххуйсса тIабиаьт дусса зунттавун циваннив къакIулли хъинну чанну бакъа отпускалийгума жулва шагьрулул инсантал къабучIай. ХIайп!

Запись

«Дуниял оьрчIал иттах»

Москавлив «Дагъусттан» Культуралул центрданул дуллай бур чIярусса шадлугъру, батIавуртту, байраннан, юбилейрдан ва цаймигу иширттан хасну. Миннуя чIа-чIаннин жулва кказитрайгу чичару. Уттигъаннугу, кIа Центрданул хIадур дурну, Москавлив хьуну дур москавуллал дагъусттанлувтурал

Запись

ЧIумущаллагу хъамакъадитайсса шинну

Ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив Расул ХIамзатовлул цIанийсса Миллатрал библиотекалуву хьунни «Ни давности, ни забвения» цIанилусса выставка, Нюрнбергский процессрал материаллайн дурсса. Му хIадур дурну дия «Единая Россия» ВПП-лул Дагъусттаннал регионал отделениялул. Выставка цурдагу хас дурну дия июньдалул 22-нний кIицI лагайсса Аьпалул ва къумашиврул кьинилун.

Запись

100 шинал хьхьичIсса суратрал барашинна

1914 шинал байбивхьуну бур Цалчинсса Дунияллул дяъви. Му дяъвилуву хъунмурчIинмур гьурттушинна дурну дур Германиянал ва миннал чул бувгьусса Австровенгернал хIукуматирттал Аьрасатнал паччахIлугъращал талай. Му дяъвилуву гьуртту хьуссар жула дагъусттаннал миллатирттая сакин бувсса бурттигьалтрал аьрал. Минннайн учайсса бивкIссар «Дикая дивизия». Ва дивизиялуву талай бивкIун бур лакрал миллатрал цIанихсса чиваркIгу.

Запись

Ниттил маз лахьхьин ччиминнан

Уттигъанну Гуржиял хъуншагьру Ттуплислий хьунни «Составление словаря картинками» цIанилусса семинар. Ванил сакиншинначитал хьунни SIL International тIисса дунияллул халкьуннал коммерческий дакъасса идара. Дунияллул халкьуннал даражалийсса лагрулувун дурхсса SIL International хъанахъиссар ООН ЮНЕСКО-лул маслихIат ккаклакисса идарану.

Запись

Жула лачIунбуккулт ххув хьунни Аьрасатнал чемпионатрай

Июньдалул 20-22-нний Якутск шагьрулий хьунни лачIунбуккаврил Аьрасатнал чемпионат. Командарттал ларсъсса медаллу хIисавну Дагъусттаннал лачIунбуккултрал цалчинмур кIану бувгьунни. Республикалул цачIундур командалуву ивкIссар 50