Запись

«ТIиртIусса власть» Рамазан АьбдуллатIиповлущал

Июльданул 23-нний «Дагестан» ГТРК-лий хьунни ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул тIайланнасса эфир «ТIиртIусса власть» проектран хасну. Эфирданул тема дия «Дахханашивурттал заманнай агьалинал вихшала цIакь даву».

Запись

ЦIуллу-сагъшиврул гьану марцIшивур

Июнь зурул 22-нний МахIачкъалалив «Дагестан» РИА-лул редакциялий, «Открытая власть» проектрал лагрулуву, хьунни Республикалул Роспотребнадзорданул хъунмур Элеонора Оьмариеващал пресс-конференция.

Запись

Чил миналий цалама куна

Махъсса ппурттуву, Украиннаву дяъвилул ишру сукку хьуну махъ, жува мудан буруккинттарай буру тикку ялапар хъанахъисса Дагъусттаннал халкьунная. Тай дяъвилул питнарду сававну тайннайнгу щавщи биллай бухьунссар тIий, оьвтIийнма бур тайннал гъанчугу. Ва ххуллухсса ихтилат хьунни, цIанасса тиккусса оьрмулия ва тагьардания цIухху-бусу буллалисса,

Запись

МФЦ-лул даву халкьунначIан гъан дунни

Ккуллал райондалий 2 шинал хьхьичIра, шяраваллаву яхъанахъисса инсантурал хIаллихшиннарду биттур дуллан тIий, Аьрасатнал Президентнал тIалавшиннарайн бувну, зун бивкIунни МФЦ.

Запись

Ххувшаврил байрандалийнсса хIадуршинна дуллай

Уттисса Аьрасатнал ва цакьнира диркIсса СССР-данул тарихирттаву дакъагу, щалвагу Европанал тарихраву, 9-мур майрал кьинилущал дарцIусса, Ххувшаврил байрандалущал дишинсса цамур кьини ттун душиву къакIулли.

Запись

Лакку тIутIал ардавух сайрданий

Мукьра-ххюра шинал хьхьичI на, шагьрулий яхъанахъисса инсан, щалва ттулва кулпатращал гъинттул буттал шяравун Вихьлив отпускалий увкIун игьалаглай уссияв. Ца кьини жу лавгссияв шяраваллил къинттуллух бивхьусса Валттуялу тIисса кIанттал чулинмай, сайрданий.

Запись

Хъинмур буллайру тIий, оьмур буллай къалякъиннав

Ттухь цIувххуну, Аьрасатнаву уттинин кIулшивуртту дулаврил аралуву кунма чIявусса, бакI-магъ дурчIин къабюхъайсса, ххуймур буллай буна, оьккимур бувну лявкъусса, бачIи ххишалагу дузрайн къабувксса экспериментру билаятрал вайми агьамсса арардаву къабувхьунссар.

Запись

Пиша ва аякьа

МахIачкъалаливсса Республикалул автомашинарттал ххуллурдал колледж хъанай бур, жулла республикалий хьуннав, Аьрасатнаву хьуннав, цIа ларгсса, хъинну хьхьичIавасса, дянивсса кIулшиврул пишакартал итабакьлакьисса хасъсса дуккаврил учреждение.