Интервью

Рубрика: Интервью

БучIантIимунил заллухъру

Жагьилтурал бияла хъунмассар, миннайнни хъар хъана­хъисса хIукуматрал гужгу, цIакьгу. Цуксса аякьалийн ларсун дурив хIукуматрал...

ТIайланнасса эфир

ТIайланмасса суаллахьхьун – тIайланнасса жавабру Апрельданул 28-нний 12 ссятраву дайдирхьунни Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликовлул...