Интервью

Рубрика: Интервью

БакI дургьуманал бияла

Ккуллал райондалул хъунаманащалсса интервью Зунттал халкьуннал багьу-бизу, ялапаршиндарал даражалул биялсса бутIа райондалул бакIчинацIун бавхIуну...