Запись

Билаятрал тарихрал зияратрайнсса аьрххи

Щалвагу Аьрасатнал билаятрай бюхттулну кIицI дунни Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилий Ххувшаву ларсун 70 шин хъанахъисса юбилей. Цинявппагу шагьрурдай, районнай дакIнийн бивчунни Бюхттулсса Ххувшаву гъан дуллай къучагъшиврий жанну дуллусса вирттал. Ххаллилсса давуртту дунни Ххувшаврил юбилейрал гьантрай ЦIуссалакрал райондалийгу.

Запись

Тару, ахиргу, жува марцIсса хьхьирил щинавун бучIлантIисса?

Кьунияхъайсса шинну хьунни Совет Союз пасат хьуния махъ Дагъусттаннайсса Каспий хьхьирил зумарду, пляжру марцI бан къахъанай, хьхьиривун шагьрулия нанисса чапалсса щинну дацIан дан къабюхълай. Цамур бакъахьурчагума, МахIачкъалаллал пляжвагу низамрайн буцин хъанай бакъар. Чапалсса щин шагьрулия хьхьиривун найнна дур ттигу.

Запись

Шагьаьппас Шагьов: «Ниттил мазру ябаву – захIматсса масъала бур»

Майрал 19-нний ниттил мазру ябаврил, буруччаврил хIакъираву пресс-конференция бунни ДР-лул дуккаврил ва элмулул министр Шагьаьппас Шагьовлул Журналистътурал союзрал къатлуву.

Запись

Оьруснал литературалувун ххуллу тIивтIусса чичу

Литературалул шинан хасну дакьин дунни Гъумуксса Апанни Къапиевлул гьайкалгу, кIанил лагма-ялттусса кIанттугу. Му даврил спонсорталну бувккунни гьарцагу лакрал ишираву узданну чIарав бацIайсса миллатрал хIакьсса патриотътал: ДР-лул Жяматийсса Палаталул член Ссапар Аьбдуллаев ва ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Гъази Гъазиев.

Запись

Виричу дакIнийн утлай

Шамилчинмур Львовскаллал къутаннайсса Кьубиял шяраваллил школалий цIакь хьуну дур хъинсса аьдат. Гьарца шинал Ххувшаврил кьинилул хьунийн шикку шайссар ва школалун цIа дирзсса, 1999 шинал август зурул 3-нний ЦIумадиял райондалийсса Агъваллал шяраву къачагътуращалсса талатавриву жан дуллусса Аьрасатнал МВД-лул 102-мур бригадалул аьрали хIакин МахIаммад Берцинаев дакIнийн утлатисса батIаву.

Запись

Спортрал тIуркIурду Ххувшаврил савлугъран

Парадрая ва концертрая махъ Гъумук хьуна гьарца шинал шайсса дучри ххяххан баврил ва волейболданул бяст-ччаллу. ХьхьичIун бувксса дучран бахшишру дуллуна Гъумучиял администрациялул бакIчи Апанни Макьаевлул.

Запись

Байрандалул хъар цайнна ларсми

Ххувшаврил байран хIадур даншиврул, тамашачитуран, хъамаллуран чIалачIимур асар хьунсса кьяйдалий дузал дуваншиврул, яруннин къачIаларчагу, зузисса чIявусса инсантал бия Ккуллал райондалий. Укун гьавасращал цащава шаймур

Запись

«Зул виричушиву абадссар»

Бюхттулсса Ххувшаврил 70 шинал юбилейрал хьунийн щалвагу Аьрасатнаву хьунни личIи-личIисса шадлугъру, мероприятияртту. Мукунсса давуртту ххишала дакъа чIярусса хьунни жулла республикалийгу. Уттигъанну Нураттин Юсуповлул цIанийсса Республикалул

Запись

Оьрмулул яла ххуйми шинну авиациялуцIун дархIусса дур

«Илчи» кказит итабакьлай байбивхьуния шихунмай бувксса кказитру ххалбуллан бивкIсса чIумал, махIаттал хъанан бикIару, цикссагу гьунар бусса, дунияллийх машгьур хьусса лакрая бувсун бурив жулва кказитрал вай 25-гу шинал лажиндарай тIий.