Запись

ТIайлабацIулучIансса ва хиялданучIансса ххуллу

«ДуккаврицIун лавчIманан давугу лякъинтIиссар», тIисса калима цIакь дуллалисса даву хьунни вай гьантрай жагьилсса лакку оьрчI Дагъусттаннал Экономикалул министерствалий хъунама специалистну итаву.

Запись

Барча уллай буру

ОьрчIру Ватан ххирану тарбия баву, буттахъал ххаллилсса аьдатру кьадрулий дуруччаву мурадрай дуллалисса хъунна­сса даврихлу, Бюхттулсса Ххувшаврил юбилейрайнсса ххуйсса хIадуршиннарахлу, Ккурккуллал школалул директор Даниял Магьдиевлун Аьрасатнал коммунист партиялул чулуха

Запись

ОьрчIру Ватан ххирану тарбия буллай

Республикалул цинярдагу районнай ва шагьрурдай, личIи-личIисса идарарттай, школардай най дур Ххувшаврил юбилейран хас дурсса мероприятияртту. А. Аьбдуллаева Лакрал райондалийсса цинявппагу школардайгу юбилейран хасну баян бувну буссия художественный самодеятельностьрал смотр-конкурс.

Запись

Вирттавран бивкIу бакъассар

ЛичIи-личIисса фронтирдай къучагъну талай Дагъусттаннал саллатI ва хIаписартал нигь дакъасса, сивсусса аьралиталну машгьур хьуссар. Ми вирттаврал цIарду абадлий ядаву ялун нанисса никирал буржри. Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъви байбивхьукун, Ватан душманная дуруччин Дагъусттанная лавгссар 180 азарунная ливчусса инсантал. Дяъвилун кумагран цалла думур-дакъамур гьан дуллай бивкIссар къинттуллух ливчIмигу.

Запись

Судру зун аьркинссар халкьуннал мурадру буручлай

Ларгсса нюжмардий ХIукуматрал къатраву, ДР-лул БакIчиначIасса Хъунисриннал советрал сакиншиннаралу, хьунни Республикалул Верховный судрал председатель Руслан Мирзаев гьурттусса батIаву. БатIаврий гьуртту хьунни Хъунисриннал советрал вакилтал,

Запись

Оьрмулул ва талатаврил яхIлув

Щалва дяъвилувухгу увккун, та аждагьалул цIаравату сагънугу ливчуну, аьрай дирну диркIсса щавурдал лахъи лаган къаивтун, оьрмулул 32 шинаву аьпалухьхьун лавгссар ттул буттауссу Исяев ХIасан. Амма му кутIасса оьрмулий мунал дурцири чувшивуртту, бувцири хъинбалартту хъамабитан хьунсса бакъассар.

Запись

Хъунил хъатIи КIямашав

Апрельданул 18-чинсса кьини КIямашрал шяравалу ляличIисса ххари-шадсса чIурдал дурцIуна. ДукIу «хъув укканна буттал шяраву ялунчIил Аллагьнал кабавкьуну», увкусса ЦIаххаев Башир МахIаммадсяидлул арснал махъругу, лавсъсса кьуругу вана гьашину ххаллилну бацIангу

Запись

Жижара

ХIАЖИНАЛ АРС СУЛАЙМАНОВ МУРАД Апрель зурул 16-нний, оьрмулул 20 шинаву, Москавлив авариялухьхьун агьну, нязаннийсса бивкIулул жуятува личIи унни дахьа оьрмулул аргъиравун ухлахисса, ГьунчIукьатIатусса жагьил, Сулайманов Мурад. Мурад увну ур февраль зурул 13-нний 1995 шинал МахIачкъалалив.

Запись

Дяъвилий жанну дуллуми дакIнийн бичлай

Лакрал райондалул администрациялул ОьрчIащалсса, жагьилтуращалсса даврил ва туризмалул отделданул, КIулшиву дулаврил ва Магьирлугърал управлениярттал сакиншиннарайну ларгсса нюжмар кьини Гъумук Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилия зана къавхьуминнал гьайкалданучIа хьунни Ххувшаврил 70 шин шаврин хас бувсса аьдатравун багьсса Аьпа­лул Вахта тIитIлатIисса батIаву. Муний гьуртту хьунни райондалул бакI дургьуми, шяраваллал бакIчитал, идарарттал хъуними ва зузалт, учительтал ва дуклаки...

Запись

Президент хIала къаувхна щаллу байсса масъаларттугу чIявуя

Шагьимардан Мудуев, географиялул элмурдал доктор, профессор, ДР-лул лайкь хьусса экономист: — Вай гьантрай Аьрасатнал Федерациялул Президент Владимир Путиннул халкьуннащалсса хьунаакьаву хъинну агьамсса ва мяъна дусса дия. Уттисса суаллан жавабру дулавриву хъунмур кIану бувгьунни жулла хIукуматрал экономикалул тагьар гьаз дансса шартIирдал хIакъирал.