Запись

Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни Аьрасатнал юстициялул министрнащал

Мартрал 23-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни Аьрасатнал Федерациялул юстициялул министр Александр Коноваловлущал. Министр жулла республикалийн увкIун ия къуллугърал аьрххилий. Хъунасса хъамаличунахь аьла-сса­ламгу бувну, Рамазан АьбдуллатIи­повлул бувсунни вихну ушиву федерал ведомствартталгу, региондалул исполнительный властьрал органналгу давурттавусса хIарачатру хъинчулийсса хIасиллайн букканшиврий.

Запись

Интдайдихьулул байран Каспийскалий

Вай гьантрай жулла республикалул шагьрурдай ва районнай хьунни Интдайдихьулул байран, яни Навруз, хьунадакьлакьисса тяхъашивуртту, батIавуртту. Му байрандалул шадлугъ хьунни Каспийскалийгу, Аьрасатнал халкьуннал аслийсса

Запись

Дурссагу, данссагу давурттив чIярур

МахIачкъала шагьрулул Кировский райондалул администрациялул хъунаману ивтун Сагидов СалихI Камаловичлул хъунма хIал къавхьунни. Ва шагьрулул шаннагу райондалува яла хъуннамур ва щаллу бан аьркинсса масъалартту чIявусса бумур районгу дур, хъуннасса жаваблувшиву дусса къуллугъгу бур. Зун гъирагу, бюхъугу, бажаргу  бусса, даврил опытгу бусса, жагьилсса каялувчи СалихI Камаловичлул чIирисса чIумул мутталий дунни райондалул

Запись

Хъарас щаврил байран ЧIарав

Инт дучIаврищал лакрал щархъаву байбивхьунни Хъарас щаврил байранну дуллай. Ларгсса алхIат кьини Хъурдуккаврил байран дунни ЧIарттал шяравугу. Щалва Аьрасатнавух кIама бивщусса ЧIарттал агьлу бавтIун бия буттахъал аьпа дакIнийн бутан.

Запись

Цурда дусса, цийра дакъасса

Лакрал авадансса фольклордануву ца яла агьам­сса кIану бугьлай бур Хъарас щаврил аьдатрал. Жул шяраву мунийн Къурнил хъатIи учайва. Цайми щяраваллаву тIурча диркIун дур кIира байран — Хъарас щавугу, Къурнил хъатIигу. Къурнил хъатIи ссуттилъя тIар байсса, бакIлахъия ласаврил савлугъран.

Запись

Москавливгу дагъусттан хъаннинсса байран

Хъаннил байран Москавлив ялапар хъанахъисса да­гъусттанлувтурал ккурандалувугу кIицI ларгунни шадлугърал тагьардануву. Шадлугърал сакиншинна Покровка кIичIираву бивхьусса жулва муданмасса вакилханалий «Дагестан» Москавуллал Культуралул центрданул дунни.

Запись

Барча зул пишакар­шиврул байран

Мартрал 25-нний Аьрасатнаву кIицI лагай Культуралул зузалал кьини. ЧIяву миллатру бусса жулла республикалул дур щилнияргу ва чувнияргу авадансса культурагу, мунил личIи-личIисса ххуллурдай зузисса чIявусса пишакарталгу. Ми цинявппагу Культуралул зузалал кьинилущал барча буллай бур ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаева.

Запись

ХIайран бувсса хьхьу

Лакрал театрданул каялувчитурал бунияласса къулагъас дуссар артистурал унгу-унгусса захIмат тIалавсса проектирдах. Канил ка дургьуну най дуссар ттизаманнул цIушиннардугу, бу­ттахъал аслийсса магьирлугъгу. Спектакльлаву дунияллул театрал магьирлугърал цIу-цIусса кьяйдарду ишла

Запись

Халкьуннал шаэрнал бюхттулсса цIа

Щалвагу миллатрал пахру­ну хьусса, ххаллилсса шаэртал бувксса Хъусращиял шяравасса Сибирбаг Кьасумовлун Республикалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул, лахъа-хъунну, Дагъусттан­най Литературалул шин тIитI­латIи­сса шадлугърай дуллунни Халкьуннал шаэрнал цIа. Ххи хьунни лакрал миллатраву ттигу ца халкьуннал шаэр.

Запись

ЦIанихсса скрипач Дагъусттаннайгу

Ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив увкIунни Аьрасатнал лайкь хьусса артист, щаллагу дунияллийх цIа ларгсса скрипач Дмит­рий Коган. Мунал пресс-конференция хьунни мартрал 19-нний Расул ХIамзатовлул цIанийсса Миллатрал библиотекалуву. Машгьурсса скрипачнащал