Запись

Рамазан АьбдуллатIиповлул ххалдунни Дарбантуллал 2000 шин шаврийн хIадур хъанахъисса давуртту

Февральданул 14-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов лавгунни Дарбантлив, кIул хьунни культуралул, тарихрал, архитектуралул, диндалул гьайкаллал ва кIичIирттал тагьарданущал. ЦIанасса ппурттуву шагьрулул кучарду гьарта буллай, дузал буллай бур 2000 шин шаврил шадлугъирттайннин. Республикалул хъунама ивунни «Караул-тепе» тIисса кургандалийн ва тикку ххалбунни ХУIII ттуршукулул кIилчинмур бутIуй Дарбантуллал хъунмурну бивкIсса Татту-Бикал мавзолей ва цаймигу кIанттурду.

Запись

Чувшиву ккаккан дурссар

Интернационал бурж би­ттур буллай жанну дуллуми дакIнийн бичин шиккун бувкIун бия Дагъусттаннал парламентрал вице-спикер, «Единая Россия» ДРО ВПП-лул секретарьнал хъиривчу Сайпуллагь Исакьов, ДР-лул захIматрал ва социал иширттал министр Малик Баглиев, генерал-майор Оьмар Муртузялиев,

Запись

Гулжагьрал сахIналийнсса ххуллу

Зунттурду, ратIру, нехру, лахIунтту, хъач-бакIру – вайннулгурхха цалла макьаннай балай учайсса. Жулла вичIан къабаяй макьанну баяйсса пурмалийн дуцин бювхъума ур гьунарданул заллу. Га гьунар инсантурайх кIибачIин бюхъаву хъанай дур гьунарданул залуннал дакIнил хъиншиву.

Запись

Карашрал жяматрал хIакьинусса къайгъурду

Арив Бабаюртуллал райондалийсса КIамахъаллал Сангардал шяраву хъунма хьусса ттун, ттун бакъа жул жяматрангу, гивахсса лакрал цайми щархъал къутаннай ялапар хъанахъиминнангу чIаххуврайсса Карашрал къутандалийсса жямат зий-захIмат буллалисса, захIматрай лявкъусса ччатIул кьадру бан кIулсса, бавкьусса, цаннал ца бувгьусса, цаннал чIарав ца бацIайсса жяматну кIулссия.

Запись

ЧIурттащиял школданий

Январь зурул 31-нний ЧIурттащиял школданийсса оьрчIру дарсирдая махъ бавтIуна хъунмур классравун. БатIаврил хъунмур мурад бия школданийн хъамалу увкIсса МахIачкъалалив цала сипталий тIивтIусса Лакрал культурно-просветительный центрданул хъунама Нураттин Юсуповлущал хьунабакьаву.

Запись

Оьрмулун нигьачIисса къатри шагьрулий чан хьунтIиссар

Февральданул 17-нний МахIачкъалаллал администрациялул бакIчи МахIаммад СулаймановлучIа хьунни духсса къатраву ялапар хъанахъисса халкь цIуну дурсса къатравун бизан буллан ккаккан бувсса программалун хасъсса батIаву.

Запись

Мюрщи къашайшалтран хасъсса ихIсандалул акция

Ларгсса нюжмар кьини МахIачкъалалив Дусшиврул къатлуву хьунни Кураевлул цIанийсса ДРКБ-лувусса онкогематологиялул отделениялуву хъин хъанахъисса оьрчIансса ихIсандалул акция. Акциялул сакиншинна дурну дия, «Единая Россия» партиялул жаваблувшиннаралу, «Живи и дари жизнь другим»

Запись

ЦIусса къатри дуллалисса давурттан дайшишру къадикIан аьркинссар

Вай гьантрай МахIач­къалаллал администрациялул бакIчинал хъиривчу МахIаммадамин ХIажиев Архнадзорданул ва строительствалул отделданул каялувчи МахIаммад Аьзизовлущал ивну ур духсса къатраву яхъанахъи­сса халкь бизан бан цIусса къат­ри дуллалисса кIанттурдайн.

Запись

Щакъалиххайсса булбулданул чIу

Вай гьантрай 70 шин там хьунни совет заманнул балайчи, композитор, актер Полад Бюль-Бюль оглынал оьрмулул. Машааллагь! — Тава марцIну зяйсса чIу! Тара нур лархъсса симан, тава хIалимсса пиш, тайва чанипарсса яру, тара исвагьисса гьайбат!

Запись

Элмулул ххуллий цIакь хьунни

КIундиятусса Шамиллул душ Хъунбуттаева Анисатлул Дагъусттаннал университетрал кьатIаллил билаятирттал мазру лахьхьайсса факультет ЯтIул дипломращал къуртал байхтува хиял бивкIун бур гихунмай элмулухун багьан. Гьашину мунил дурурччуну дур филологиялул элмурдал кандидат хьунсса диссертация, лакку, оьрус ва ингилис мазурдил фразеологизмарду ххалдигьлагьисса.