Запись

Моношагьрурдал модернизациялийн хасъсса батIаврий

Апрельданул 7-нний ДР-лул ХIу­куматрай хьунни ХIукуматрал экономикалул лябуккулун ва интеграциялун хасъсса комиссиялучIасса моношагьрурдал (моногорода) (ца пишалул щаллу буллалисса шагьру) модернизациялул Зузи группалул заседание.

Запись

Дагъусттаннал БакIчинал дагъусттанлувтурал суаллахьхьун жавабру дуллунни

Апрельданул 2-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан Аьб­дуллатIиповлул «ТIайланнасса эфирдануву» жавабру дуллунни дагъусттанлувтурал буллусса суаллахьхьун, «Открытая власть» тIисса проектрал хахливу. Республикалул БакIчи тамашачитуращал ихтилат буллай ия «Агромир»

Запись

Дагъусттаннай хъуру гъайтIий бур

Республикалий хъуру дугьлайнма бур. Апрельданул 3-нин дургьуну дур 37 азаллий 78 гектар интту дугьайсса ххяххиярттал, дукIу ва чIумал дургьуминнуяр 3188 гектар ххишаласса, ягу цинярда дугьан ккаккан дурминнул 33,3 процент. Интту лачIа бувгьуну

Запись

Шагьрулул бакIчинал халкь кьамул бунни

Апрельданул 3-нний МахIачкъалаллал бакIчи МахIаммад Сулаймановлул шагьрулул халкь кьамул бувну, вайннаясса аьрзирдах вичIидирхьунни. Ванащал архIал халкьуннал масъаларттах вичIидирхьунни шагьрулул бакIчинал хъиривчу

Запись

Парижливсса Дагъусттаннал Кьинирдал хьунийн

КIулсса куццуй, ва шинал ахирданий Парижлив Дагъусттаннал культуралул ва Дарбантуллал Кьинирду дуван хIадур хъанай дур жулла республика. ЧIун-чIумуй хъанай дур му иширан хас дурсса батIавуртту. Апрельданул 2-нний ДР-лул Культуралул министерствалуву хьунни мукунсса ирглийсса батIаву, ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаевал каялувшиннаралу.

Запись

ЦIанихсса коллективрал хъунисриннащалсса хьунабакьаву

Апрельданул 1-нний ДР-лул культуралул министрнал хъиривчу Елена Гьарунова хьунабавкьунни Дагъусттаннал паччахIлугърал къавтIаврил «Лезгинка» ансамбльданул ветерантуращал. Му батIаврийн бувкIун бия «Лезгинка»