Запись

Махъра-махъсса занглищал цIусса оьрмулувун

Ккуллал райондалийгу, щалвагу Аьрасатнаву кунма, вай гьантрай бивщунни Махъва-махъсса гюнгутIи. АцIния цара шинал мутталий цачIу бивкIсса цалва дустал, кIулшиврул кIулли дуллай бивкIсса учительтал цакуну кьабивтун, цIусса ххуллийн буклай, цамур оьр­мулувун бухлай бур оьрчIру. Гьай-гьай, цуксса кьюлтI дулларчагу, вайннал иттав макь ххалхъанай дур.

Запись

Дарбантуллал юбилей щалагу СКФО-ран агьамссар

Дарбантуллал юбилейрайнсса хIадуршиннарал давурттавух гьуртту хьуну дур СКФО-рал цаппара регионнугу. Ва иширая бувсун бур СКФО-рал СМИ-рдал Ассоциациялул сакиншиннаралу хьусса хъунмасса пресс-конференциялий.

Запись

«Цашиву ва хьхьичIуннайшиву» Ассоциациялул гьурттучитал хьунабавкьунни СМИ-рдал зузалтращал

Вай гьантрай Дагъусттаннай сакин дурну дур цIусса Коммерциялул дакъасса цачIуншивурттал ассоциация «Единство и развитие». ХIасан Аьдилов Га Ассоциациялувун бувх­сса цаппара цачIуншивурттал (объединения) каялувчитал

Запись

Ссихьрал театр ялугьлай бур

Гьарцагу шинал жулла рес­публикалий июньдалул 1-нний лахъа-хъунну хьунадакьай щаллагу дунияллий кIицI лагайсса ОьрчIру буруччаврил кьини. Му Кьини дикIу, ци Кьини, ци байран дунугу, оьрчIансса шадлугъирттавух

Запись

Ххаллилсса учитель дакIнийн утлай

ЦIуссалакрал райондалий ларгунни нязаннив дунияллия лавгсса ДР-лул Халкьуннал кIулшивуртту дулаврил отличник, учитель Тажуттин Сайпуллаев дакIнийн утлатисса куклу атлетикалул спартакиада. Райондалул школардал дуклаки оьрчIал дянивсса спартакиадалул сакиншинначитал

Запись

Цал ттигу кIира-шанна щарсса дуцаврия

КIира нюжмардий Аьрасатнал агьалинал зумату щяв къадирхьунни кIия инсаннал цIа: уттигъанну Чачаннаву ташу був­сса Луиза Гойлабиевал ва Нажуд Гучиговлул. Хъунмур авазагу бия вирищар Луиза оьрмулул хъунасса Нажуд Гучиговлун циванни, му гужрайри мунан щ

Запись

Муххал ххуллий мугъаятшиву аьркинссар

Цуксса дюъ дихьлай бунугу, машиналул шупIиртурай муххал ххуллул переездирттай мугъаятну бикIан аьркинссар тIий, переездирттай ми багьанану инсантуран апатIру хьусса ишру чан хъанай бакъар. 

Запись

ОьрчIащал Дарбантлив

Махъсса шиннардий бухханнин гъалгъа тIий бур Дагъусттаннай туризм гьаз дуван аьркиншиврия, му республикалул экономика лябукку буну ва сантирай хьхьичIуннай дувансса ххуллу бушиврия. Му масъалалуха зузими бур агар туризмалул инфраструктура ххуй дуварча, сайки ца миллион туристътурал кьамул буллансса бюхъу-каши дуссар жучIара тIий.

Запись

МахIаммад ЦIаххаев – ветерантураву каратэрал Европанал ва дунияллул чемпион

Буршиял шяравасса МахIаммад ЦIаххаев оьрмулул 42 шинавугу яла лаваймур даражалул спортрал цIарду ва титуллу ласлайна ур. Мунийн бувну, жу оьвчарду МахIаммадлуйн «Илчилул» редакциялийн хъамалу, барду

Запись

Барча буллай буру

Май зурул 31-нний 60 шин хъанай дур бусравсса лаккучу, Ккуллал шяравасса захIматрал Виричу, Лениннул ордендалун лайкь хьусса Алхулаев Мирзал арс ГулмахIаммадлун. ДакIнийхтуну барча уллай юбилейращал, чIа тIий буру вин цIуллусса, лахъисса, ххарисса оьрму. Ина вилва оьрчIал, оьрчIал оьрчIал, оьрмулул дуснал,