Запись

Бартлаганнав вил мурадру, Ххюлуссун!

Март зурул 29-нний, Ла­ккуй­сса ва шагьрурдай­сса жяматгу лагма лавгун, ххуй-ххуйсса хъамаллурайнгу, чIахху-чIарахнайнгу оьвкуну, Ххюлуссуннал шяраву хьунни хъу дугьаврицIун дархIусса эбадатрал байран – Хъурдуккаву. Гьашинусса Хъарас щаврил заллухъруну бия Ххюлуссуннал шяраву ва щалагу Лакрал райондалий сийлийсса вакилтал – ХIасаннул арс Аьлишаев Юсуп ва Шарапуттиннул арс Къиваев Ибрагьим.

Запись

ГьунчIукьатIату чичлай бур

ГьунчIукьатIрал школданий чIа-чIаннин дувай жура-журасса мероприятияртту, конкурсру, дялахърурду. Вай мартрал гьантрайгу хьунни душваращалсса «Гьурала, душрув!» тIисса мероприятие.

Запись

Аьдатирттавур бусса миллатрал ирсгу, халкьуннал дакIгу

Миллатрал яла багьа бакъамур ххазналун ккалли дай аьдат­ру. Гьамин, аьдатирттавур бусса лавгмунил щалва ирс. Лавгмур хъамабивтнан бучIантIимур бакъассар, учай жула. Хъун хъанахъисса ник бучIантIимур бакъасса къахьуншиврул, лакрал аьдатирттая якъабуцаву мурадрай, цин лархьхьусса даву

Запись

«ЧIявуну инсантурал аьратталшиву лагь дуллан багьай»

Гьашину Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал къуллугъирттаву ялун чIалачIисса чIярусса дахханашивуртту хьунни. Администрациялул кIира-шанна отделданий пенсиялийн лавгминнахлу цIусса, жагьилсса, бюхъу ххисса каялувчитал бивтунни.

Запись

ЕГЭ дулун хIадур хъанай бур

Ккуллал райондалийсса школардал дукIу итабакьлакьисса дуклаки оьрчIал хьхьарану ЕГЭ дулаврия, гай экзаменну дуллалиний итадаркьусса диялдакъашивурттая хъунмасса аваза бия. Улу Дагъусттаннал КIулшиву дулаврил министерствалун Ккуллал

Запись

«Бурчул ттуп» завалул турнир

Мартрал 25-нний Ккулув Ялтту арив хьунни, райондалийсса школарттал дуклаки оьрчIал командардал дянивсса, «Бурчул ттуп» завалул турнир. Му сакин дурну дия Ккуллал райондалул жагьилтурал политикалул, физкультуралул ва спортрал комитетрал,

Запись

«Школалийсса оьрму — щаращува экьинанисса щинни»

Ттигъанну МахIачкъалалив 22 – мур лицейраву хьусса «Самый классный классный» тIисса республикалул школарттал классирттай каялувшиву дуллалисса учительтурал конкурсрай кIилчинмур кIану бувгьунни ХIадис ХIажиевлул цIанийсса ШавкIуллал школалул байбихьулул классрал учительница Учуева Аксанал.

Запись

Барча буллай буру

Ххаллилсса кулпатрал ппу ва лас, зунтталчунал хасиятрал заллу, аьркиннал чIарав ацIан бюхъайсса, бувсъсса мукъул заллушиву дайсса инсан, Кьукниятусса Хавчаев МахIаммад ХIажибуттал арс барча уллай буру вай гьантрай хьунадакьлакьисса юбилейращал! ЧIа тIий буру вин, жун акъа чара ба­къасса, МахIаммад, цIуллушиву,

Запись

Арула Бутта усса Аьлла-Мирзахъал тухум

ЧIарттал чиваркI канил пагьму бусса, усттаршиврул хьхьичIун ливчусса бур. Ца мукунсса, ссур кьяпри баврил пиша лавайну кIулсса, кIай Аьллабуттахъал тухумраясса Мирзахъал МахIаммадгу ур. Амин Аьбдуллаев МахIаммад увну ур 1924 шинал уссал усттарнал кулпатраву ЧIарттал шяраву. Ванал кьяпри баврил усттаршиврия ттухь бувсуна ттула шяравучунал.