Запись

Диван аьдлулий буванхьуви

Апрель зурул 17-нний Москавлив Домодедовалийсса шагьрулул судрал заседаниялий цIуницIа ххалбивгьунни 2010 шинал декабрь зурул мукьунний Москавуллал «Домодедово» аэропортрай, авария хьун най чIалай,

Запись

Шаэрнаясса махъ

Жун хъинну ххуйну кIулли Мирза Давыдов халкьуннан ххира хьусса шаэр, прозаик, драматург, журналист ушиву. Ттуща сивсуну учин бюхъанссар, ва ур пагьму бусса шаэр, прозаик, драматург, журналист куну. Цал, 1968 шинал, хъирив 1974 шинал Москавлив бувксса «Бут

Запись

Жижара

БАЙТУ-ХIАЖИНАЛ АРС ХИЗРИ Уттигъанну, оьрмулул 47 шинаву, захIматсса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, жуятува личIи хьунни ххаллилсса зунтталчу, Бархъаллал шяравасса Байту-хIажинал ва Аьйшатлул арс Хизри. Бархъалав 10 классгу бувккуну, Хизри зий ивкIссар цанагу, жяматрангу мюнпатну – арцул усттарну.

Запись

Инттухуннай чантI учайсса азар

Инттухуннай, мурхьирдай къупру хьуну, щюлли уртту цIулаглай сукку хьуну, гьарзат тIутIайх дичлачисса яла ххуймур чIумал, ца-цавай инсантурайн къия диллан дикIай аллергия сукку хъанай.