Запись

Аьрщи каруннах мюхтажну дур

Ххуллун кьини Бабаюртуллал райондалий Бабаюртуллал шяраву хьунни республикалул АПК хьхьичIуннай даврил мурадру ккаклакисса, Дагъусттаннал хъу-лухччинуха зузиминнал цалчинсса форум.

Запись

ТIабиаьтрал загьир увсса карамат

Март зурул 30 – нний Оьруснал театрданул хъунмур сахIналий бивхьусса Лакрал театрданул «Камаллул Башир» спектакльданул премьера лавайсса даражалий хьушиву мяйжан буллай бия му къуртал шайхту варх куну лавай бивзун, тамансса хIаллай кьакъабагьавай хъатру ришлашисса сайки зал буцIавайсса тамашачитуралгу, культуралул министрная тIайла хьуну, республикалул магьирлугърал ишккаккултралгу.