Запись

Дагъусттанлувталгу аьламрал цIурттавух

Апрель зурул 12-нний Космонавтикалул кьини духьувкун, гьай-гьай, жун хъинну ччай бия Совет Союзрал Виричу, летчик-космонавт Муса Маннаровлуйн оьвкуну, щалвагу лакрал миллатрал цIанияту му барча уван, ца-кIива суал мунахьхьун булун. Амма Муса Ххираманович лякъинсса хIарачат ссайнчIав къабувккунни, кьинил-кьинибархан оьвтIий жуща му лякъин къавхьунни.  Ва ишираву мудана куна жул чIарав авцIунни техникалул элмурдал доктор, аэрокосмический системардал профессор,...

Запись

Прессалул байран Буйнакскалий

Махъсса ппурттуву республикалий хъуннасса къулагъас дуллай бур миллалирттал мазурдих, миллатирттал прессалул даву ларай даврих. ДР-лул печатьрал ва информациялул министр Азнаур Аджиев къуллугърай ивтун махъ, мунал хIукму бунни рес­публикалул прессалул фестивальлу дуллан. «Родная газета» тIисса цIанилу цалчинсса прессалул байран дурссия МахIачкъалалив.

Запись

Гьаннарал ризкьилул хозяйствартту цIулаган дан дур

Вай гьантрай Къумторкъалаллал райондалийсса кIинтнил миналийсса Гергебиллал райондалул Дарада-Мурада шяраваллил хозяйствалий хьунни Дагъусттаннай махъсса ацIра шинал дяниву уттинин цалчин дуллалисса гьаннарал яттил Республикалул выставка. Гьаннарал яттил Республикалул выставкалий цалчинсса ва

Запись

Чув-бунугу, хъаннил мурад — дакьаву ва нахIушивур

Матрал 27-нний Москавлив Аьрасатнал Президентнал Администрациялул конференц-залдануву хьусса, «Взгляд женщин на острые проблемы современности» цIанилусса, щалагу дунияллул халкьуннал хъаннил конгрессравух гьуртту

Запись

Жу муданмагу кумаг буван хIадурссару

Инсаннан, яхьуншиврул, чара бакъа харж булайсса даву дикIан багьлай бур. Ми давуртту цирдагу жучIара чIярумур чIумал хIукуматрал щаллу дувайва. Амма му хьхьичIавая, утти хьуннав хIукуматрал даву дулуннин ялугьларча, пайда бакъар.

Запись

Дагъусттаннал ГЭС-ру бакьин буллай бур

2012-2025 шиннардийнсса ПКМ-лул (комплексная программа модернизации генераторных объектов) лагрулуву «РусГидро» ОАО-лул Дагъусттанналмур филиал байбивхьунни компаниялувун бухлахисса гидроэлектростанциярдал

Запись

Умудрал жамилул ирглийсса ссапар

«РусГидро» ОАО-лул Дагъусттанналмур филиалданул кабакьулийну республикалий хьунни «Спорт и я» тIисса темалун хас дурсса оьрчIал творчествалул давурттал конкурс-выставка. Муний гьуртту хьунни 350-нния ливчусса Дагъусттаннал 6 шагьрулиясса ва 7 райондалиясса, Ухссавнил АьсатIиннавасса ва Адыгейнавасса оьрчIру. Выставкалул сакин дурну дия «Первая галерея» Дагъусттаннал ттизаманнул искусство хьхьичIуннай даврин кабакьу буллалисса Дагъусттаннал жяматийсса организациялул.

Запись

ЧIявусса ккавккунни жул халкьуннан

1944 шинал бизан баву ккарксса ТтурчIиял шяравасса Шагьумилавл душ Бадрижат Сулайманован хIакьину 88 шин хьуну дур. Шинну чIярусса ларгнугу, тай захIматсса кьинирду ванин ххуйну дакIний дур. ХIакьинугу кьуцIу буллайнма бур шяраваллил жяматрал бакIрачIан бувкIмунил, халкьуннан ккавкцириннул. Туну, бизан баву дур вайннал

Запись

Халкьуннал театрдал гьунардугу чIявуя

Ларгсса нюжмардий, апрельданул 2-3-нний, МахIачкъалалив ХIамзат ЦIадассал цIанийсса Яруссаннал драмалул ва музыкалул театрдануву хьунни XIII Республикалул халкьуннал театрдал фестиваль «Маска». Фестивальданул

Запись

ВатандалуцIа хьума гьарзатрацIа хьумари

Миксса чIярусса канихчичрурду яхьуну дияхха дагъусттаннал шяраваллаву! На махIаттал хъанай ивкIра, цукун бювхъуссар ми ядуван тIий. Мяйжанссар, Дагъусттаннай Совет власть дирхьуния мукьах чIярусса кьимат лавайсса ва уникальнай­сса канихчичрурду бирибат дурну дур. Мукун бухьурчагума, аьрабнал цавагу билаятрай къаяхьуссар Дагъусттаннай кунна чIярусса аьвзалзаманнул кьиматрай­сса канихчичрурду.