Запись

Дагъусттаннал БакIчи увкIунни Совет Союзрал Виричу Якьув СулаймановлучIан

Апрельданул 16-нний Совет Союзрал Виричу, 1941-1945 шиннардил Буттал КIанттул цIанийсса Хъундяъвилул ветеран Якьув СулаймановлучIан шавайн увкIунни Республикалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов. ХI. Аьдилов Якьув Сулаймановлул бивтссар виричунал оьрмулул ххуллу – Буттал КIанттул цIанийсса Хъун дяъвилий дуручлай ивкIссар Ватандалул тархъаншиву, ялун бучIантIимур, дяъвилия махъ эяллу хьусса билаят ччаннай бацIан буллай ивкIссар.

Запись

Туризм хьхьичIуннай хьуншиврул

Вай гьантрай МахIачкъалалив, «Дагестан» РИА-лул редакциялий, «Открытая власть» проектрал лагрулуву, хьунни Дагъусттаннайсса туризм хьхьичIуннай даврил, мунил ялун бучIантIимунин хас бувсса пресс-конференция. Дагъусттаннайсса туризмалул тагьар ци даражалий дуссарив ва мунин хасъсса цаймигу суаллан жавабру

Запись

ЧIумул бара

Апрельданул 16-нний МахIачкъалалий шагьрулул Тарихрал музейраву хьунни художник-фотограф Камил Чутуевлул «Ретроспектива» цIанилусса, 1960-ку шиннардия 1990-ку шиннардийн бияннин рирщусса суратирттал выставка. Ва ххуллухсса выставка хас дурну дия Камил Чутуевлун 75 шин шаврил юбилейран.

Запись

«НахIушиву, ххуйшиву арснал кьункьал»!

Дурусну ца зурул хьхьичI, Новостройрайсса Аьхъардал школалий хьусса мероприятиялийн лавгсса кIанттай, жу жу­хьхьунма жува махъ буллуссия хъирив гьантрай ца яхIлувсса хъамитайпалущал, «лякьлуя вярчIу багь ниттищал» хьунабакьин. Му бия Аьхъардал шяравасса Кьурбаннул душ Халидова Рукьижат. Мунил ца акъа-акъасса арс, хъунама сержант Рустам 2011 шинал

Запись

ОьрчIал багъраву хъамалу

Зунттал районнай, шагьрурдай кунма бакъа, гьай-гьай, оьрчIал багъирдаву хIалурду дузал дуван бигьану къабикIай. Амма уттигъанну ттун бахтти хьуна, Ккуллал райондалийсса 5 оьрчIал багъравасса цану хъанахъисса, Вихьуллал оьрчIал багъравун хъамалу гьан. Хъамаличу хIисаврай,

Запись

Дазу цану, ца даврий зий

Гьашинусса шин жулва билаятрай Культуралул шинну ккаккан дурну дур. Культуралул шинал дуллалимургу чансса дакъар. Му мурадрай, жулла республикалий дуллансса давур­ттая кьамул дурну дур программа, ляхълай бур му биттур дуллай, культура хьхьичIуннай дуван­сса чаранну. Миннул хьхьичI кьюкьлувугу, гьай-гьай, най бур культуралул зузалт.

Запись

ЦIанихсса пианистка МахIачкъалаливгу

Шиная шинайн жулла республикалийн букIлакIисса Аьрасатнавух ва щалла дунияллийх цIа ларгсса артистурал, балайчитурал, музыкантътурал ккал хъунна хъанай дур. Ларгсса нюжмардийгу жулла республикалийн, МахIачкъалалив, бувкIунни аьрасатнал цIанихсса пианистка, Москавуллал

Запись

Брейн-ринг – сийлувусса тIуркIу

2002 шиная шихунмай Лакрал райондалий аьдатравун багьну бур интеллектуал тIуркIу «Брейн-ринг». Мунил сакиншинначитал бур райондалул администрациялул ОьрчIащалсса ва жагьилтуращалсса даврил ва туризмалул отдел, КIулшиву дулаврил управление ва магьирлугърал къа­тта.

Запись

ОьрчIал цIуллушиврул къайгъурдай

Ниттил лякьлуя сагъ бакъасса оьрчI къабизаннав учару жува, му нитти-буттан цуксса буруккин буссарив бувчIлай. Гьай-гьай, мукунсса оьрчIан цанмагу къабигьар укунмасса оьрмулийн вардиш хьун. Укунсса оьрчIал ва миннал нитти-буттал къюву куклу дан, миннал дакI дан хъунмасса бияла бур вайннаха къуллугъ буллалисса медициналул идарарттахь ва микку