Запись

ВиричуначIа хъамалу

ХьхьичI Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул вирттал, ветерантал Ххувшаврил байрандалул гьантрай хъанахъисса шадлугъирттавух гьуртту шайва, миннуй ми бикIайва яла бусравми, яла хIурмат буми хъамалну. Махъсса шиннардийрив, оьрмулул шинну, миннуцIун дархIуну цIуллу-сагъшиврул тагьар сававну, миннава чIявуссаннаща кьатIу-шав буккан хъанай бакъар, мукунсса батIавурттугу ми бакъанма дуллай бур.

Запись

ЦIуссалаккуйгу Ххувшаврил байран

Майрал 9-нний ЦIуссалакрал райондалийгу лахъа-хъунну ларгунни Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилий Ххувшаву ларсун 69 шин шаврин хас дурсса шадлугъ. ЦIуссалакрал администрациялул къатраву Хъун дяъвилул ветерантуращал хьунабавкьунни ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул хъунаманал хъиривчу А. Исрапилов, ДР-лул Миллатрал политикалул иширттал министрнал хъиривчу Б. МахIаммадов, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат З. Мирзоев, ЦIуссалакрал райондалул администрациялул бакIчи ХI. Айдиев,...

Запись

Пахрулул ва мукьал дурцIусса байран

Хъун дяъвилий Бюхттулсса Ххувшаву ласун цалла жагьилсса жаннай хIайп къакуну талай бивкIсса ветерантал сайки цинявппа шанурдацIух бухьувкун, махъсса шиннардий 9-мур майрал кьини Ххувшаврил парадругу нажагьсса районнай дакъа дуллай бакъар.

Запись

Гьунардал ссурулккуртта

Ларгсса нюжмардий Гъумучиял клубраву хьунни Ххувшаврил байрандалун хас дурсса ххаллилсса концерт. Му сакин хьуну дия кIива бутIуя: ца райондалул магьирлугърал зузалтрал хIадур дурсса, цагу — Мариян Дандамаевал цIанийсса Гъумучиял ОьрчIал

Запись

Дусшиврул гьанурду цIакь буллай

Лакрал райондалул администрациялул спорткомитетрал сипталийну гьарцагу байрандалун хасну Гъумук шайссар личIи-личIисса спорт­рал бяст-ччаллу. Ва ххуллухгу Ххувшаврил байрандалун хас бувну хьунни районнал дянивсса лачIунбуккаврил турнир.

Запись

Ватандалухлу жан дуллуминнал аьпа абадссар

Май зурул 7-нний Ххюлу­ссуннал шяраву хьунни Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилий жанну дуллусса шяравучутуран дацIан дурсса гьайкал цIудуккан дурну, му тIитIлатIисса шадлугъ. Муний гьуртту хьунни Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов,

Запись

Ххувшаврил Кьинилул байран Ккуллал райондалий

Байран. Байранну дикIай личIи-личIисса иширттан хас дурсса. Ми байраннал «бавану» хъанан дикIай инсаниятрал цIусса тарихрал шиннардий, жанавартрал къадансса «жанаваршивуртту» дуллай диркIсса фашизмалул «бава» аьтIутIи дурсса байранну хъанахъисса 9-мур майрал кьинисса,

Запись

ТIалавшин ххисса пишакар

Чансса бакъар лакрал дяниву бусравсса, сий дусса инсантал. Миннавасса цаннащал ттигъанну нагу кIул хьура. Цал-цал на ттула дусначIан, Буршиял СайдуллагьлучIан, яхши-хашрайн уххара. Ганал строительствалуха зузисса идара буссар «Россия» кинотеатрданул аралуву. Ца ххуллухгу мукуна увкIун уссияв. Идаралий даву, даин кунна, щарай дия. Фирмалул хъунама СайдуллагьлучIан

Запись

Лакрая бувсунни «Культура» каналданий

Тамаша бизаймур ялагу бия: Пьер Броше аьрасатлувтураннияргума Аьрасат ххирасса, агьалинал тарих, аьдатру, культура кIулсса ведущий ушивугу, Аьрасатнал миллатирттаясса передачартту кьатIаллил билаятраясса инсан дуллай ушивугу.

Запись

Ссавур ва яхI

Вай цала буттал, Хъунмасса Буттал КIанттул дяъвилул гьур­ттучи, Хъанардал шяраватусса Айгунов ХIасан МахIаммадлул арснал цала бакIрачIан бувкIмуниясса чичрурду дурну дур ванал хъунама арс Адамлул. Ххувшаврил кьинилуцIунгу бавхIуну, дакIнийн бичавурттал таптарданува