Сергокъалаллал ва Гъуниннал районнай

koll_17Вай гьантрай республикалул Президентнал къуллугъ чIумуйну бартбигьлагьисса Рамазан АьбдуллатIипов ивунни Сергокъалаллал ва Гъуниннал районнайн.

Сергокъалаллал райондалийн мунащал архIал бия ХIукуматрал председательнал хъиривми Абусупьян Хархаров ва Шарип Шарипов, ПаччахIлугърал Думалул депутатътал Мурад ХIажиев ва Заур Аскандаров ва цаймигу къуллугъчитал. Читать далее

Ттизаманнул тIалавшиннардайн бучIан

koll_16Июнь зурул 29-нний Дагъусттаннал УИС-рал гьану бивзун 93 шин там хьунни.

Уттигъанну Дагъусттаннал УФСИН-лул зузалтрал кIицI ларгунни пишалул байран. Дагъусттаннал пенитенциар системалул тарих байбихьлай бур XIX ттуршукулул ахирданий. 1897 шиналсса чичрурдайн бувну, шикку бивкIун бур 13 дуснакь. Миннува мукьва Темир-Хан Шуралий, Порт-Петровскалий ва Дарбантлив. Гайми 9 — округирттай. Читать далее

Щуну-Зунттул щутталусса балайрдал байран

koll_14Фестивальданул шамулчинмур кьини хьуна яла ххаришивурттал дурцIумургу, цува фестивальданул сиптачи ва арцу харж дуву Къаллаев Оьмари фестивальданийн увкIсса кьинину. ХьхьичIмур фестивальданул кIилчинмур кьини аваза бия, ваца Оьмари Къаллаев Дагъусттаннал чIумуйнусса Президент Рамазан АьбдуллатIиповлущал учIан авцIуну ур тIар тIий. КъаувкIуна Президент, увкIуна ххаллилсса, ка тIиртIунасса зунттал чув, Оьмари Къаллаев. Читать далее

КIулшивурттал ва тарбиялул бакIщаращи

ТАРИХРАВА

koll_13ЦIана школа тIивтIусса къатри дурну дур 1927 шинал, цирдагу най дунура школалун куну. Школа бан сиптачи хьусса ХIадис ХIажиев ивкIссар заманалух бурувгун хъинну дурккусса инсан, хъунмасса пагьмулулгу, аькьлулулгу заллу. Ттун ккавккуна ХIадис Бу­ттал КIанттул цIанийсса Хъун дяъвилул шиннардий МахIачкъалалив. Мадара оьрмугу лавгун, аьрччагу тIий, аьсав дургьуну занай ия. 1937 шинал дуснакь увну, цичIав багьана къалявкъуну итаавкьуну ия, амма дуснакьраву атлай бивкIун бия, сакъат хьунцIа. Читать далее

Гъурбатрая Ватан хьуна

koll_11Буттал буттахъая шихуннай нанисса лакрал сянат дур заргалшиву. ХьхьичIва жулва заргалтурал дуссукъатри бикIайсса бивкIун бур Азирбижаннаву, Гуржиянаву, Дянивмур Азиянаву. Миннал дурсса арцу-мусил кьай, ххаржант, кьуртти ххуйну машай лагайсса диркIун дур, цивппа усттарталгу гъурбатрай бунугу, иш бавчуну, кIанттул агьалинан бусравну бивкIун бур. Читать далее

Халкьуннал касму-сянатру Дагъусттаннал ххазинар

koll_10Бархъаллал ва Сулевкентуллал тIахIунттив, аьндиял варсив ва ссурхIиял ссуникIурттал кьяпри, оьргърал заргалтурал дурсса арцу-мусил хъаннинсса чIюлушиннарду ва ххаржантру, чIиллу-вай гьарзат ккаккиялун дирхьусса ва машан ласун ччиминнансса «Дагъусттаннал хъаннинсса чIюлушиннардал» цIанилусса выставка тIиртIунни вай гьантрай Республикалул халкьуннал художествалул касмурдал центрданий. Читать далее

Барча буллай буру

koll_9Вай гьантрай АлхIасанов Кьурваннун ХIамзатлул ва Аьишатлул арснан оьрмулул 30 шин хъанай дур. Капитан Кьурван Ал­хIасанов зий ур Советский РОВД-лул ППС-рал 1-мур полкраву, роталул командирнал хъиривчуну. Му къабигьасса даврий зий ванал хьуну дур 12 шин. Читать далее

Ирсирай нанисса гьунар

koll_8Вай гьантрай Ккурккуллал жяматран Москавлия ххарисса хавар бавунни. Ккурклиясса Санинал душ Зайдиева (Есаян) Рукьижатлул къуртал бунни И.М. Сеченовлул цIанийсса Москавуллал 1-мур медициналул университетрал стоматологиялул факультет ЯтIул дипломрай. Гьунар бусса цала выпускница мусил медальгу дуллуну кьамул бунни шиккувасса интернатуралувун. Читать далее

Ккурккуллал Щазал балайрдал байран Кумав

Аьдатравун дагьну дур Да­гъусттаннал Республикалул Халкьуннал Творчествалул Къатлул Лакрал райондалул культуралул отделданущал цачIуну лавгзаманнул шаэр, балайчи, мажлисру ярг буллай бивкIсса цинявгу лакран дакIний ливчIсса Ккурккуллал Щазан хас дурсса Лакку балайрдал фестиваль дуваву. Читать далее

Аьвзалзаманнул караматсса яннардал тарих

koll_7«Забраб. Зарбафт» тIисса уттинин жучIара къархьусса, аьвзалзаманнул яннардал касакирттал, аппликациярттал выставка хьунни МахIачкъалалив цIуну тIивтIусса Этникалул магьирлугърал центрданий. Выставка хас дурну дия Дагъусттаннай бакъа, щаллагу дунияллий цIа ларгсса арцу-мусил усттар, магьирлугърал деятель, уттигъанну аьпалувух бивхьусса Манаба МахIаммадован. Читать далее

ЦIунилгу Дагъусттаннал ссавруннай

koll_6ДачIишинай къалехлайгу диркIун авиаперевозчиктурал рынокрайн дурккун дур RED WINGS авиакомпания. Ларгсса нюжмар кьини июльданул 12-нний МахIачкъалаллал международный аэропортрай хьуну бур ва авиакомпаниялул цалчинмур рейс. Укунсса иш жулла республикалий шаврих ва авиабилетирттал багьри лагь хьуншиврийн, самолетру леххаврил тагьар къулай хьуншиврийн умуд бивхьуну ссавур дакъа ялугьлай бивкIссар ца пассажиртал бакъассагу, цурда аэропортрал каялувшиннагу. Читать далее

ДакI марцIсса, кару мусилсса Ккуллал Будай

Дунияллул тарихраву яла оьхIалмур, захIматмур дяъвину хьусса Бу­ттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий талай бивкIминная буслан, аьпалул хьуми дакIнийн бичлан бикIай, хъунмурчIин, Ххувшаврил кьини ва дяъви цуппа байбивхьусса июньдалул 22-мур кьини. Читать далее

Космосравасса ццахханну рутлатисса хъамаличу

Утти дурусну кIулну бур ахир замана бизансса кьинигу, ссятгу. Га дур 2029 шин, нюжмар кьини, апрельданул 13, 4 ссят ва 36 минутI. 65 азарва атомрал бомбалул энергия цаву бусса, 50 млн. тонналул кIушиву дусса, 320 метралул диаметралийсса астероид Апофис зурул орбитагу лавхъун, АьрщарачIан кIункIу хьунтIиссар ссятрай 45 азарда километралул бущилий. Читать далее

Жижара

koll_1ХIажинал арс Кьадиров Аьбдул
Оьрмулул 73 шинаву, мадара хIаллай къашавайгу хьуну, дунияллия лавгунни чIявусса захIмат бувсса, дугърисса зунтталчу ГьунчIукьатIатусса Кьадиров Аьбдул ХIажинал арс.
Аьбдул увну ур 1940 шинал ХIажинал ва ХIапсатлул кулпат­раву. Аьбдуллун цала буттал лажин ккарккун дакъар. Кьадиров ХIажи 1940 шинал Краснодардая военкоматрал армиялийн увцуну, 1941 шинал дяъвилий ивкIуну ур. Читать далее

Ттигу ца журналист оьрмулуцIа унни

otto_7Июль зурул 9-нний ссят 07.00 хьусса чIумал МахIачкъалалив, цалла къатрая 50 метралул архну, бивтун увтунни «Новое дело» кказитрал хъунама редакторнал хъиривчу АхIмаднаби АхIмаднабиев.

А. Аьбдуллаева
АхIмаднаби АхIмаднабиев оьрмулуцIа увми ялугьлай бивкIун бур ва нанисса машина — арцул рангирайсса «Тайота карола» букканнин Убекинское шоссе ва Б. Мурадовал цIанийсса кIичIираваллал шанбачIулий, «Ашан» ттучандалул чIарав. Му гъан шайхту бивтун бур АхIмаднабиевлул бакIрайн. Читать далее

Ттигу ца журналист оьрмулуцIа унни

Июль зурул 9-нний МахIач­къалалив Журналистурал къатраву хьунни га кьини бивтун увтсса «Новое дело» кказитрал хъунама редакторнал хъиривчу АхIмаднаби АхIмаднабиевлул аьпалун хас дурсса митинг. Читать далее

Рамазан барз чирилунсса даврия байбивхьунни

otto_17«Дагестан без сирот» рахIму-цIимилул организациялул мубараксса Рамазан барз байбивхьунни бунияла чирилунсса даврия. Ва кьини МахIачкъалалив Художниктурал союзрал выставкарду дайсса залдануву вайннал сакин дурну дия ятинсса ва нитти-буттал аякьалулу бакъасса оьрчIал суратирттал выставка. Муний гьуртту хьунни ДР-лул Президент Рамазан АьбдуллатIипов, республикалул сайки цинявппагу министртал. Читать далее

Щуну-Зунттул щутталусса балайрдал байран

otto_16«Щунудагъ» фестиваль. Вана цIунилгу жунна хIасул давай ххаллилсса зунтталчунал Хъювхъиял чумартсса Оьмари Къаллаевлул балайрдал, къавтIавурттал, Лакку билаятрал сий гьаз дуллалисса «Щунудагъ» цIанилусса байран. Ва байран цурдагу най дия июль зурул 4-6-ннин бияннинсса гьантрай Ккуллал райондалийсса Хъювхъиял шяраву ва фестивальданунма тIий бувсса сахIналущалсса амфитеатрдануву. Читать далее

Дагъусттаннал медициналул ккаккия

Лавгмур зурул ахирданий Дагъусттаннал офтальмологиялул (яруннал азарду хъин дуваврил) тарихраву хьуну бур хъинну агьамсса, ттинин Ухссавнил Ккавкказуллал царагу региондалий къавхьусса, яруннил жавгьарданул роговица бувкьун, ганин кIанай цамур бивхьусса –кератопластикалул операция. Читать далее

Ишбажаранчишиву «ххютула» дуккан чIунссар

Вай гьантрай МахIачкъалалив Дагъусттаннал Ишбажаранчитурал координациялул советрал батIаву хьунни. Шикку ххалбивгьусса агьаммур суал бия Дагъусттаннай ишбажаранчишиву лядуккан даврин, му лядукканшиврул хасъсса шартIру дузал даврин хас бувну. Читать далее

ЦIуминалийгу мизит бунни

otto_15Июнь зурул 7-нний Новостройрайсса ЦIуссалакрал шяраву цIусса мизит тIитIлатIисса хъуннасса шадлугъ хьунни. Му чирилул даву дансса харжлугъ цала бакIрайн ларсун дур Дагъус­ттаннал чулухасса Федерациялул Советрал член, цIадурксса предприниматель Сулайман Керимовлул. Читать далее

Къаччайнма цалий бацIаву

Ттунма хьунабавкьусса чIявуссаннал учай, нахIакьдан бизлазиссар цIуссалак, га ххуйсса аьрщигу кьадиртун, щамарал аьрщарайн куну.
Ца чулуха тIайлар. Гукун буллугъсса аьрщи Дагъусттаннай нажагьгу дакъахьунссар. Авадансса вацIри, щаращив, кьасса къурду. Цила чIумал аьрщаравун бувтсса лачIал ккуккулул захIмат къабувна дулунтIиссар чанна-чанну 19-20 центр ца гектарданияту. Читать далее

Архсса аьлимчунайн гъилисса ссалам

otto_14Аьрасатнал архсса регионнай, шагьрурдай, кьатIаллил билаятирттай агьалинан бусрав хьунну зузисса лакрая бусансса хIарачат жул мудангу буссар. Чув бухьурчагу миллатрал цIа гьаз данмур буллалими жучIава кьиматрай бикIан аьркинссар, миннал давурттая, гьунардая миллатрангу кIулну бикIан аьркинссар. Мяйжанссар, ва ишираву жун кумаг бай, материал датIин бикIу, суратру лякъин бикIу, шяраваллал агьулданул ягу архIал зузиминнал. Читать далее

Буттал улча лахьхьулт хьхьичIунминнавух

otto_13Ттигъанну Дылым шяраву хьунни буттал улча лахьхьултрал республикалул 59-мур слет. Муний гьуртту хьунни Лакрал райондалиясса буттал улча лахьхьултрал команда «Лакия», цувгу сакин хьусса Щардал, Хъурхърал ва ГьунчIукьатIрал дуклаки оьрчIая. Командалий каялувшиву дуллай ия Щардал школалул директорнал хъиривчу Юсуп АмирхIамзаев, тренер – Хъурхърал школалул ОБЖ- лул учитель Алик ХIасайниев. Читать далее

Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке