ОьрчIал дуниял чанна лахъан дуллалимур

Дунияллийцири пишардаву ца яла бусравмур бухьунссар оьрчIал хIакиннал пиша. Цалчинмур ЦIувкIуллал шяравасса, МахIачкъалалив оьрчIал хIакинну зий 50-нни­ха лирчусса шинну хьусса МахIаммадова Маржанатлул 70 шинал юбилей барча дуван, ванихь дакIнихтунусса барчаллагьрал махъру учин бавтIун бия чIявусса агьлу ларгсса бигьалагай кьини «Ванесса» тIисса банкетру бай залданувун.

Бувссар Маржанат чIявусса оьрчIру бусса Оьмардул ва ПатIиматлул кулпатраву. МарцI­ну ххювардай буттал шяраву школагу къуртал бувну, дуклан бувхссар Дагъусттаннал медициналул институтравун. Шикку дуклай бунува щар хьуну бур хIакиннал пиша лахьлахьи­сса шяравучунан, гъанчунан МахIаммадлун. Институт къуртал байхту, жагьилсса хIакинтал хIисаврай лас ва щар тIайла бувкссар Тамбоврал областьрайн. 1977 шиная 1983 шинайн бияннин зий бивкIссар тикку. Тай шиннардийсса «Тамбовская правда» кказитрай чивчуну бур гьунар бусса жагьилсса хIакинтурал кулпатрая. Цалва пиша ххуйну кIулсса бушивруцIун, инсаншиву ххисса, мяърипат ларай­сса дагъусттанлувтал кIанттул агьалинан бусравну бушиврия. Дагъусттаннайнмай зана шайхту, МахIаммад ва Маржанат цалла-цалла давурттай зун бивкIун бур. Студентътурал поликлиникалий хъунама хIакинну зий ивкIсса МахIаммад кIулцириннал дакIурдиву ливчI­ссар бюхъу бусса, итххявхсса хIакин хIисаврай.

Маржанат МахIачкъа­ла­ллал 3-мур оьрчIал поликлиникалий зун бикIайхтува нитти-буттахъал, даврил уртакьтурал итталун багьну бур. Участокрал педиатрнал давугу бигьасса дакъар, чIивитIу, ххал увну, чIумуй диагноз дирхьуну, тIайлану хъин уллан аьркинсса. Бигьалагай кьинирду, байранну цIакьлин къадургьуну, иш багьарча, мюрщи­сса къашайшалтрачIан шаппа-шаппай биян багьлагьисса.
– ХIакиннал пиша язи бугьансса хIукму бувма хIадурну икIан аьркинссар цинярда захI­матшивурттайн, – тIий бур цуппа Маржанат. ТачIав пашмангу хьуну бакъар ва пиша язи бугьаврия.

– Медициналул куртIсса кIулшивурттайну, аькьлу камилшиврийну ва ссавурданийну оьрчIал ва нитти-буттал дуниял чанна лахъан дуллалисса хIакинни. Инсаннах дакI цIимилий бурган кIулшиврущал, ва бур циятурагу, архIал зузиминнаятугу жаваблувшинна дусса. Жу цIубутIуй жунма къакIулмур ванихь цIуххайссия. ОьрчIру личIи-личIисса хIакинтурачIан тIайла буккан багьсса иширттавугу, даврил опытгу биялсса буну, ванин кIулну бикIайва цума хIакин-пишакар чув зий уссарив, цуми процедурарттая мюнпат ччяни буссарив, – тIий бур ванищал ца поликлиникалий зузисса Аьйшат Зиркьуева.
Маржанатлул даврин хIуку­матралгу лайкьсса кьимат бивщуну бур. Ва бур лаваймур категориялул хIакин. Яла хъунмур бахшишрив ванил дур, шяравучу Сайдуев Шариплул кIицI лавг­сса куццуй, агьалинан бусрав шаву.


– ХIакиннал пиша язи бугьансса хIукму бувма хIадурну икIан аьркинссар цинярда захI­матшивурттайн, – тIий бур цуппа Маржанат. ТачIав пашмангу хьуну бакъар ва пиша язи бугьаврия.


– Гьарцагу инсаннал би­кIайхьунссар хиял, шанма кIану бугьан хьуссания тIисса: цалчинмур кIану – инсантурал хъин чулийнмайсса гъалгъалуву, кIилчинмур – инсантурал дуаьрдаву, шамилчинмургу – инсантурал дакIурдиву. Маржанатлул вай шанмагу кIану куртIну, цIакьну бувгьуссар. Ванийн къаувксса акъахьунссар шяраваллил агьулданул дянив. Шайкун гьарнал чIарав бавцIусса инсанни, – тIий ур Шарип.

КIицI лаганну ва цуппагу хъинну захIмат ххирасса, итххявхсса кулпатравасса бушивугу. Ванил хъуними уссурвал, аьпа бивухъул, лавайсса къуллугъирттай зий бивкIссар: Исяев Ися – Сепараторду бай заводрал директорнал хъиривчуну, Исяев ХIусайхан – Ирганайский ГЭС-рал ва «Новострой» трестрал хъунама инженерну. Ссурвал Салисат ва РяихIатгу, аьпа бивухъул, оьрмулухун колхозрал давурттай зий бивкIсса яхI був­сса хъамир. Аьишат тIимур ссил оьрму лавгссар цIувкIуллал оьрчIан кIулшивуртту дуллай учительну зий. ЦIанакул, пенсиялийн бувккун, МахIачкъалалив яхъанай бур. Ванилгу, чIивимур ссу барча буллай, укун увкунни:
– Жулва лакрал учала буссар, вилкъилул къатIуйгу ца аргъри дикIайсса, тIисса. Дуссия Маржанатлул оьрмулувугу, ца-ца душнил багьасса хIаллурдугу буну, марцIну ххювардай школагу, мукунма мединститутгу къуртал бувну, ца яла ххаллилма шяравучунан щаргу хьуну, хIакиннал даврий зузисса, ласгу дунияллия гьан увасса, нину-ппу, уссур-ссугу сагъсса чIун. Ва бия цилвами нитти-буттангу, ласналминнангу хъинну ххирасса инсан. Ва бур щалвагу тухумрал хIакин, чIарав бацIу, насихIатчи. МяйцIалла шинал юбилей дуллан каши-кьудрат дулуннав, Заннал ябаннав ва ттул аьзизсса ссу.

Бусанна Маржанатлул ва Ма­хIаммадлул арсругу гьар­ца чулуха итххявхсса, хьхьи­чIун бурувгсса, дурккусса жагьилтал бушиву. ОьрбакIай (Аьбдуллагь) ЦIувкIрав цIусса мизит бувминнавасса сиптачигур, даву бакIуйн дуккан дувмагур. Ва иман цIакьсса жагьил ур, зий ур МахIачкъалалив исламрал бизнесрал даврий. МахIаммади тIима арс Германиянаву Берлиннай ур. Вагу залданувуцириннал хьхьичI нину барча дуван ва барчаллагьрал махъру учин связьрайн увккуна.
Маржанатлул ласнал ппу Халид чIярусса шиннардий Ккуллал райондалул азарханалий хIакинну, хъунама хIакинну зий ивкIсса инсанни. Ваналгу, Написатлулгу МахIаммад акъа цама арс-душ бакъассия. Вай кIиягу ттул ниттил ссурахъал бия. Маржанат цуппагур ттул ниттил ссурахъу. Ниттирссил ххуллийсса. ЧIярусса шиннардил хьхьичIва ванил ласнал ниттил Написатлул ттулла ниттихь увкумур хъамакъабитай: «Ттул хъунмасса талихIри, ссура­хъуй, арснал щар душнил кIану бугьансса багьаву». Буниял­ттунгу, гьарцагу ласнал ниттил мурадри.

Ванил дакI-аьмал хъиншиврия, инсантурал чIарав бацIан чялиш буккайшиврия бия институтраву архIал дуклай бивкIсса душваврал, даврил уртакьтурал ва шяраваллил агьулданул гъалгъарду.
Цилва язи бувгьусса пишалул хьхьичI кьюкьлуву бусраврай ва кьадру-кьиматрай ххюцIалла шинай зузисса ниттирссу Маржанатлун нагу чIа тIий бура уттигу чIярусса хьхьичIуннайшивуртту, тIайлабацIуртту – давривугу, оьр­мулувугу! Арсурваврал ва миннал наслулул ххари булланнав!

ПатIимат Рамазанова