Зунттал макьаннал фестиваль

МахIачкъалалив, Дагъусттаннал культуралул ва искусствардал Б. Мурадовал цIанийсса колледжраву, хьунни «Зунттал макьанну» тIисса цIанилусса халкьуннал музыкалул фестиваль. Ва сакин дурну дия Республикалул Культуралул министерствалул, Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул, Дагъусттаннал культуралул ва искусствардал колледжрал гьурттушиндарайну.

Ва хьуссар коллективирттал «Халкьуннал» тIисса цIа тасттикь даврийнсса Республикалул смотрданул лагрулий.
Фестивальданул дайдихьу дурна Новруз Шахбазовлул каялувшиндаралусса Дагъусттан Республикалул паччахIлугърал халкьуннал инструментир­ттал оркестрданул. Гихунмай сахIналийн бувккуна жулла республикалул районнаясса музыкалул коллективру ва халкьуннал музыкалул инструментру бищайсса таксса музыкантътал. Вайннавух бия Лакрал райондалиясса миллатирттал инструментирттал ансамбльгу.

СахIналийн буклакисса куннаяр кув гьунар бусса музыкантътуран кьимат бишлай бия Аьрасатнал искусствардал лайкь хьусса ишккакку, профессор, Дагъусттаннал Музыкантътурал союзрал председатель Хан Баширов, Дагъусттан Республикалул искусствардал лайкь хьусса ишккакку, композитор, Да­гъусттаннал Композитортурал союзрал председатель Рамазан Фаталиев ва цаймигу сий дусса пишакартал бусса жюри.
Фестивальданий гьуртту хьуми цинявппагу лайкь хьунни Дагъусттан Республикалул Культуралул министерствалул чулухасса дипломирттан.

Бадрижамал Аьлиева