Дазул кьатIувгу цIа машгьурсса хIакин

Февральданий медициналул элмурдал докторнал цIа дурурччунни Хъурхърал шяравасса Багъдадинал арс Аьлиханов Русланнул.

Руслан ур, так ца жула билаятрай акъассагу, щала Европанавугу цIа машгьурсса хирург. Ва хъанай ур Е-AHPBA тIисса Европанал Гепатобилиар хирургиялул ассоциациялул правлениялул член, Дунияллул халкьуннал дянивсса хирург-гепатологтурал ахттаршиннардал программалул каялувчитуравасса ца.
Буттауссил Идрислул бусаврийн бувну, хIакиннал пиша ванайн бивну бусса бур ирсирай.

Увну ур Руслан 1975 шинал цIанихсса хIакин, медициналул элмурдал доктор, Москавуллал медициналул институтрал профессор Аьлиханов Багъдадинал кулпатраву. Нину Асият – ингилис мазрал учительница. Шанна шинай вайннал кулпат зий бивкIун бур ХIабашнаву.
Багъдадинал ппу Аьлиханов Аьбдулмуслим Аьлиханнул арс хьуну ур Дагъусттаннай цалчинсса биологиялул элмурдал кандидат. Зий ивкIун ур Да­гъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтрал ва медициналул институтрал доцентну, элму ахттар дай институтраву.


Руслан Богданович ур лавайсса даражалул хирург, къашайшалтрах аякьа дусса, аьчухсса. Цала канилух бувксса къашайшалтрахсса къулагъас ванал хьхьара къадувай, азарханалия був­ккун лавгун махъгума тамансса мутталий ялув авцIуну икIай.


Буттауссу Аьлиханов Халлар Аьбдулмуслимлул арс, медициналул элмурдал доктор, зий ивкIун ур Москавуллал оператив хирургиялул институтраву.
Руслан дуклай ивкIун ур Ма­хIачкъалаллал 7-мур школалий. Москавуллал медициналул институтрая махъ А. В. Вишневскийл цIанийсса хирургиялул отделениялий хьхьичIунну ординатурагу бувккуну, тиккура дурурччуну дур медициналул элмурдал кандидатнал диссертация. Муния мукьах зий ивкIун ур Москавуллал хьхьичIунсса клиникарттай, Тайваннай, Франциянаву ва Испаниянаву. Ванал канилух бувккун бур шаназарунниха ливчусса захIматсса операцияртту. 2013 шиная шихунай зий ур А.С. Логиновлул цIанийсса Москавуллал клинический элмийсса центрданул Трансплантациялул хирургиялул отделениялий, 2021 шиная шихунай – отделениялул каялувчину.
Аьрасатнал ва кьатIаллил билаятирттал хьхьичIунсса изданиярттал итадаркьуну дур ванал 90-нниха лирчусса элмийсса давуртту.

ДахIалай чинсса бур Русланнул цалагу, ванал буттал, бу­ттал буттал ва буттауссил жула ме­дицина хьхьичIуннай даврил цIаний бивтсса ххуллурду, був­сса захIмат.
Хъинну ччай буссия ва макьала чичин хьхьичI цащала Руслан Багъдадиевичлущал ихтилат бан, ванал авадансса биографиялущал буккултгу кIул баншиврул, амма сант къадиривунни, ва ххишала акъа тIалавсса хIакиннал даврия мурахас хьунсса чIун чансса душиврийн бувну. Умуд къакьукьинну гъинттул отпускрай ватандалийн аьрххи багьсса базилух ванащал хьунабакьин­сса сант дириянтIишиврийн. Русланнун Лакку кIану ххира­ссар, буттал шяраву, Хъурхъив, къатри дуллай уссар тIий бур ванал гъанчу.
Цалсса «Илчилул» буккулт­ращал кIибачIинну пациентътурал ваная тIутIимур.

– Ттуй ляркъуна эхинококкрал киста, му цурдагу дия ттиликIрал туннулий куртIну. Лапароскопиялул операция бан цучIав бакIрайн ласлай акъая, так ца Руслан Богданович личIаннин. Анавархъиндарай бан багьсса операция, ссятурдий лахъи лагарчагу, тIайлабацIу буну хьуна. КIира нюжмардува на итабавкьунав.
Руслан Богданович ур лавайсса даражалул хирург, къашайшалтрах аякьа дусса, аьчух­сса. Цала канилух бувксса къашайшалтрахсса къулагъас ванал хьхьара къадувай, азарханалия бувккун лавгун махъгума тамансса мутталий ялув авцIуну икIай.

– На Барнауллаясса бура. Ттун дур 42 шин. 2020 шинал январьданий ттул ттиликIрай ляркъуна оьнийн дурксса диялсса лагрулул дурухлу, ва анаварсса мутталий хъунна хъанай най дия. На ттулла хъиривлаявуртту Германиянал Лейпциг шагьрулийсса клиникалийн тIайла дуркссия. Найдунура жаваб дуркIуна, мугьлат бакъа операция бан бухьхьу тIий. Анавархъиндарай визагу щаллу дурну, билетру лавсъссия. Амма, пандемиялул ссуссукьушиннарду хьхьичIун дагьну, леххан къабювхъуна. Немецнал клиника щала хIадур бувну бия коронавирусрал цIуцIаву дирми кьамул буллан. Клиникалул профессорнал чивчуна, укунсса шартIирдай операция бан къахьунссар тIий. Амма маслихIат бувна Москавлив А.С. Логиновлул цIанийсса Москавуллал клинический элмийсса центрданийн, хасну хирург Руслан Богдановичлуйн буккан, ва жапасса операция ванал бантIиссар тIий. Хъиривлаявуртту цачIанна диявривун, Руслан Аьлихановлул маслихIат бувна мугьлат бакъа операция бан. На хъиривмур кьинива левхра Москавлийн. КIира кьинилул дянив къадурну лирчIсса хъиривлаявурттугу дурну, на уттубишин бувнав операция бан. Укун жапасса операция бакIрайн ласун так ца Руслан Богданович акъа къасивсуна. Ттун нажагьсса тIайлабацIу хьуссар ка сававсса хIакинначIан бакIрайн багьаврийну. ДакIнихтуну барчаллагьрай бура отделениялул каялувчи Руслан Аьлихановлуйн ва ванал командалийн.

– Руслан Богданович ур ххаллилсса хIакин. ЦIан-чаннаву увкIун, хьхьудяризаннин ва ур цала отделениялул къашайшалтращал. Ванан дакIний ур цала операция бувсса гьарцагу къашайшала. КIулли гьарца къашайшалая кIулну бикIан аьркинмур. Ванал, операция бувну, дуркьссар дурухлу. На хъинну нигьабувсунав ттиликIрай дурухлу ляркъусса кIул шайхту. Вассят пикрирду цIан лавгуна. Заннайн щукру нава Руслан Богдановичлул сававсса каруннивун багьаву. Операциялия мукьах хъин хъанан къабагьуна.

Зулайхат Тахакьаева