Барча бавуртту

ДакIнийхтуну барча дуллай буру ГьунчIукьатIрал жяматрангу, гъан-маччаминнангу, дус­турангу, уртакьтурангу бусравсса, хIурмат лавайсса Аьбдуллул арс Мусаев Ма­хIам­мад­­лул оьрмулул 50 шинал юбилей.

ЧIа тIий буру МахIаммадлул чIярусса цIуллу­сса ва буллугъсса шинну. Вания тинмай бутантIимур оьрмулувугу чан къахьуннав вин вила чумартсса ва чувшиву ххисса дакIнин лавхьхьусса кьисмат, ххуй-хъин­шивуртту, вилациринная­сса ххаришивуртту!
Ина, вила кулпатралгу, оьр­чIалгу вив лавсун, миннал ххари уллай итаннав чIярусса шиннардий. ДакIнийсса мурад­ру бартлаганнав, гьарца бивз­сса ша Зал архIалсса хьуннав. Жун ина чан къааннав.

Най дур кьинирдугу, най бур оьрмугу,
Амма сипатраву пар тIий бур яру.
ЧIалай дур мудангу вил хIалим симан
ХхюцIалла шинай, ссав кунна, аьчсса.

Ххуйри ссалахIрайсса вил юбилейгу,
Ххираминнал умудру уттава буллан.
Кьамул бува жуя ххарисса махъру,
Зукьлугу, дуаьгу, ссалам — ссайгъатну!

Виха у дуаьлийсса
гъан-маччами.


Ккуллал жяматралгу, лакралгу дянив ца бусрав­шиву, ххуйшиву ххисса чувнан, чIярусса шиннардий ца яла хьхьичIунма хIакин-травматологну Республикалул травматологиялул центрданий зузисса, захIмат буллалисса Юсуп Губуловлун вай гьантрай бартлаглагиссар 65 шин.

Дагъусттаннал медицина­луву ванал цIа ца яла за кIулма, итххявхма ва ка сававма специалист хIисаврай зумух ласай анжагъ кьадрулий ва кьиматрай. Му ххуйну кIулссар ванащал архIал зузиминнангу, ванал хъин бувцири, къабазин кунмасса базурду бавзуцири къашайшалтрангу – хIат дакъа чIявусса.

Ххирасса Юсуп, ина ниттил увсса хъуннасса кьинигу барча дуллай, чIа тIий буру вин чIя­русса ххари-хъиншивуртту! Инава рахIат бувцири инсантурал вихавасса зукьлурдал ца бутIагума биял хьунссар вин ина ва дунияллий оьрмулул уччиннин итаншиврул, вилацириннащал архIал тир­ххандарай, талихIрай яхъанай личIаншиврул.
Виха мудангу дуаьлийсса вил дустал, гьалмахтал,
ихтивартал


Буниямин Ибрагьимов

Яаннав ина жун Заннал

Зуруя зуруйн, шиная шинайн цайвасса чувнал ва миллатрал арснал бурж бусравну биттур буллай ялапар хъанахъисса инсантал чансса бакъахьунссар жула дянив. Мукунминнавух ккалли хъанай ур нитти-буттан лайкьну арсшивугу дурсса, кулпатравугу эбратну оьрму бувтсса, цIанагу мюрщиминнахасса аякьа чан къадайсса, жул агьулданул ттарцI, жул ххирасса хъунаттатта Ибрагьимов Буниямин Шир­ва­нинал арс.

Буниямин увссар 1939 шинал ЧIяйннал шяраву, Ширванинал ва Савдатлул кулпатраву, гай захIматсса Хъун дяъвилул шиннардий. Му захIматшиврул ялун ялагу ца аькьува дирссар. Ккуллал ва Лакрал районная чIявусса агьали, цала минагу кьаритан бувну, зулмулий бизан бувссар Чачаннал ва Ингушнал аьрщарайн. Му балаллул щавщи щуссар Бунияминнуйнгу. Ванал оьрчIшиву ларгссар АьсатIиннал ва Ингушнал дазуйсса Даллаково тIисса шяраву. 1960-ку шинал Дагъусттаннайн занахьуну, Бунияминнул Каспийскалий мина дирхьуссар. Электрикнал пиша лавхьхьуну, Точный механикалул заводрайн даврийнгу увххун, Жамирду бай институтравугу дуклай, цала цувагу щаллу увну, гъанминнангума кумаг бан бюхъайсса даражалийн ивссар.
1963-1966-ку шиннардий аьраличунал бурж биттур бан армиялийн лавгссар. Микку, цIусса ракеталул техника ччясса мутталий усттарну ишла дан лавхьхьуну тIий, ванал лайкь дурссар ряхра ХIурматрал грамота ва цаймигу лишанну.
Армиялия нанисса кьини ванан баян бувну бия: «Ибрагимов Буниямин занесен в книгу почета Воинской части», – куну. Миккува мунил барашиву дуллалисса документгу буллуну бия.

Аьраличунал къуллугъ щаллу бувну махъ Буниямин, институтравусса дуккавугу къуртал дурну, Точный механикалул заводрай зун ивкIссар: мастерну, хъунама инженерну, цехрал хъунаманал хъиривчуну, финансирттал отделданул хъунаману. Кулпат бувну махъ заводрал квартирагу буллуссар ванан.
Заводрай зузиссаксса хIаллай Бунияминнул хIалалгу дурссар диялсса наградартту ва барчаллагьрал чагъарду. Ми цIанагу цдуссар ванал архивраву. ДикIанхьуви ялун нанисса наслулун эбратну.
Шикку жун ххи бан ччива ца укунсса затгу. Буниямин «Илчи» кказитрал муданасса буккур ва кьимат бищур. Ванан хъинну ххирар «Илчи» кказитрал патриарх Руслан Башаевлул чичайсса лак­рал лавгзаманнул тарихравасса багьа бищун къашайсса макьалартту, гьарца лаккучунан кIулну бикIан багьайсса. Ххирар, буххаву дакъа, гъирарай цилла даву усттарну дуллалисса ПатIимат Рамазановал статьяртту.
Мукунна ванан лап бусрав шай Лакку билаятрахсса ччаврил уччин увасса, шагьрулияту шяравунгу ивзун, цала буттал шяраву Вихьлив яхъанахъисса ХIажимурад ХIусайновлул чичрурдугу.

«Илчилул» сий лахъсса даражалийн гьаз дурсса кказитрал коллективралгу, миннай каялувшиву дуллай бивкIсса Качар Абачараевналгу бивхьусса захIмат муданмагу кIицI буллан икIайссар Буниямин.
Аьзизсса Буниямин, жула кулпатралгу, щала агьлу-авладралгу, дустуралгу чулуха барча дуллай буру вил ххаллилсса юбилей. ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, цIу-цIусса ххари-хъиншивуртту. Яаннав ина Заннал винагу, жун цинявннангу!

***
Буссара мудангу
на барчаллагьрай,
Ина ттуна Заннал
нясив увну тIий,
Къахьунссияв, валлагь,
на, мютIи бакъу,
Так ца вища бакъа,
тимар бувангу.

Яхьуру, дус, жува
мукьцIалла шинай,
Ина щала ттулну,
на щалва вилну.
Щалихханнин, учай,
битаннав куну,
Му щагу таривав
лиххайссавагу…

Амма ми шиннардил
дуламанттаву
Ттун бухIан багьмургу
биялсса хьуссар.
БухIангу бювхъуссар
ина хьуну тIий
Ттул дакIнил щавурдал
Лукьманнул хIакин.

Ина ттуйн бивтнасса
бургъил чанира,
Му чаннал тIинтталу
на яхьуссара.
Ялувсса Аллагьнайн
щукрулий бура,
Дяйркьин къадиртун тIий
оьрмулул мяъна.

Вил Бела