Новость на родном

Дагъусттаннал тарихраву Сурхай-хан 2-манал цIа абадссар

Вай гьантрай МахIач­къалалив, Расул ХIамз­атовлул цIанийсса Миллатрал библиотекалуву, лахъа-хъунну хьунни «Сурхай-хан-II Гъази-Гъумучиял — Ккавкказуллал дяъвилул виричув» тIисса луттирал презентация. Луттирал автор-соста­витель ур филологиялул ва философиялул элмурдал доктор Хизри Илиясов. Лу хас бувну бур цIанихсса Чулахъ Сурхайл арснал арснан Сурхай-хан II-нан – Хъунбуттан. Презентациялий гьуртту хьун бувкIун бия аьлимтал, тарихчитал, политикалул ва жяматийсса ишккаккулт, вузирдал преподавательтал...

Новость на родном

ХIажи Султанов: «2024 шинал ВРП-лул лагру хьунтIий дур 1 трлн къуруширттаяр ххисса

Дагъусттаннал экономикалул ва территориярттал лябуккулул министр ХIажи Султановлул пресс-конференциялий бувсунни 2024 шинал Дагъусттаннал валовый региональный продукт (ВРП) хьунтIий душиву 1 трлн къуруширттаха лирчусса. «Промышленнострал хъунмасса кIану бугьлагьиссар экономикалул лябуккулуву — аьмсса лагрулул 5 %. Промышленнострал идарарттал (строительствалул материаллу, керамогранит ва пюрун , аьракьул идарарттал) ккаккан буллай бур тамансса лябукку хъанай бушиву. Минуя дучIайсса налогру гьарза...

Новость на родном

Сочилийгу бусравсса ххуттай

ХхюцIаллийхъайсса шиннардил хьхьичI Сочилий мина дирхьуну, хIакьинусса кьинигу тийх ялапар хъанахъисса Уруватусса Мирзал душ Гьидаят Сунгъуровал (Оьмаровал) щала оьрму хас бувну бур оьрчIан тарбия ва кIулшивуртту дулаврин.Сочилий ялапар хъанахъисса лакрачIагу, кIанттул инсантурачIагу ванил хIурмат хъунмасса бур. Цуппа зузисса школалий ва оьрчIан ца яла ххирамур учительнан ккаллину бивкIун бур. ОьрчIал ччавугу ванил лайкь дурну дур цила...

Новость на родном

Шаэрнахсса ччаврил мажлис

Итникьини Лакрал театрдануву лайкьсса даражалий хьунни лакрал миллатрал хъунасса шаэр, прозаик, таржумачи, аьлимчув МахIаммад-Загьид Аминовлул 85 шинал юбилейран хас бувсса, га дакIнийн утлатисса аьпалул мажлис. Ва хьхьуну Лакрал театрдануву дия лакку шеърилул, улу, лакку мазрал учирчагума къабяйкьинссара, унгу-унгусса байран. Миккун увкIманан лакку мукъул пасихIшиву, аваданшиву исват хьуссар. Бакъассар ттун бивкIу Ва дунияллий, Лакрал яхI ва намус...

Новость на родном

Ниттихъал байран ЧIяйннал шяраву

Ниттихъал байран кIицI ларгунни ЧIяйннал шяраваллил Магьирлугърал къатлуву. Ванил сиптачину бувккунни Магьирлугърал къатлул хъунмур СалихIат Алхасова. Байрандалун хасну чIюлу бувну бия хъун бакъасса зал. Байрандалийн оьвкуну бия чIявусса оьрчIру бусса ниттихъайн – Айка Исяевайн, Аьишат Мирзаевайн, Сусанна Буграевайн. Мукунма оьвкуну бия хасъсса операциялуву гьуртту хъанахъисса оьрчIал ниттихъайн: Гулжагьра Рамазановайн, Соня МахIаммадаьлиевайн, Лиза Кьубатаевайн. Мероприятие дайдихьлай,...

Новость на родном

Лакрал ххаллилсса душнил аьпалул мажлис

Ларгсса хамискьини Расул ХIамзатовлул цIанийсса библиотекалуву хьунни жяматийсса ишккакку, Аьрасатнал Федерациялул культуралул лайкь хьусса зузала, Аьрасатнал дакьаврил фондрал мусил медалист, «Дараччи» ихIсандалул фондрал гьану бивзсса, миллатрал язисса душ, Мариян Илиясовал аьпалул мажлис. Бусса оьрму ихIсандалул даврин хас бувсса, миллатрал ирсирай нанисса аьдатру,эбадатру, культура ва маз буруччаврил, ябаврил цIанийсса давуртту дачин дурну бивкIсса Мариян ЧIибиевнал аьпалул...

Новость на родном

ХьхьичIунсса насихIатчи

Аьф-лул Экономикалул министерстволул баян бувну бур «Лучшие практики наставничества» тIисса Аьрасатнал конкурсрал финал дикIантIишиву. Муний Дагъусттаннал чулуха гьуртту хьунтIий ур региондалулмур ятIапрай ххувшаву ларсъсса МахIачкъалаллал хьхьирил портрал АО-лул генеральный директорнал хъиривчув ХIажи-Мурад Абашилов. — Конкурс баян бувну бив­кIссар «Производитель труда» тIисса национал проектрал лагрулий предприятиярттал дянив. Дагъусттаннай ва проект щурущи дурссар 2022 шинал март зуруй....

Новость на родном

Ванал лак гьаз бан шаймур бувссар

Ноябрьданул 18-нний чIяву­сса агьлу бавтIун бия МахIач­къалаливсса «Инт» кафелувун, Ккул­лал шяравасса историк, чичу, публицист, спортсмен, художник, музыкант, жяматийсса ишккакку, Дагъусттаннал медициналул лайкь хьусса зузала, Бархху МахIаммалул арс Дундар ХIажиев дакIнийн утан, ванан хас бувсса «Ванал цIа абадссар» тIисса луттирал презентациялийн. Ва презентациягу ванан 90 шин хъанай душивруцIун дархIуну дия. Мачча-гъаннал, дустурал дакIнийн бичавурттал лугу сакин...

Новость на родном

Аьрасат – театрал билаят

Дагъусттаннайн « Бо­ль­шие гастроли» федерал проектрал лагрулий гастроллай бувкIун бур Санкт-Петербург шагьрулиясса Театр-фестиваль «Балтийский дом». Театр жучIава кьамул бунни А. Къапиевлул цIанийсса Лакрал музыкалул ва драмалул театрданул. Ва цуппагу цалчинсса аьрххи хъанай бур билаятрал хьхьичIунсса театрданул жула республикалийнсса. Оьруснал театрданул конф­е­ренц-залдануву хьунни «Балтийский дом» Театр-фестивальданул хъунама директор Сергей Григорьевич Шублул пресс-конференция. Муний гьуртту хьунни Дагъусттаннал...

Новость на родном

Мариян бия лакрал миллатрал Лайлатулкьадри

«Дунияллийвагу бурав?» – куну, оьвчайссия ттучIан Марияннул, на ххал къавхьуну мадара чIун чIарах гьарча. Хъирив, дакI ххари дуллалисса, дунияллул багьасса хъяхъавугу дурну, бувайссия ихтилат. Га кьинигу оьвкуна, гьунттий Лаккуйн наниссару жува куну, Лакрал культуралул зузалтрал клуб цIу буккан баву барча дан. Дунияллийвагу бурав…Вай мукъурттиву Марияннул дишайва куртIсса мяъна: инсан так цала ужагъралсса, къуллугъралсса буллалаву –...