Новость на родном

Лакрал литературалул секциялул ирглийсса батIаву

Шикку ххал бивгьунни Аьра­сатнал Чичултрал союзравун цIусса члентал кьамул баврил масъалартту, гьашину юбилейрду хъанахъисса чичултран хас дурсса мероприятияртту ва цаймигу агьамсса масъалартту. ХIукму бунни Аьрасатнал Чичултрал союзравун кьамул буван Ися МахIаммадов, КьурбанпатIимат Штанчаева ва Шалласу Шалласуев. Халкьуннал чичу Мирза Давыдовлул ва чичулт ХIасан КIуруховлул, Валерий Амировлул юбилейрду хIисаврайсса ци мероприятияртту дувантIий буссарив бувсунни лакрал секциялул...

Новость на родном

«Испания ттун бавкьусса билаят бур»

Испаннал билаятрай ялапар хъанай 15 шин хьуну дур Ккурккуллал шяравасса Аьвдуллагьлул душ ПатIимат Аьбдуллаевал. ПатIилавхъал ПатIимат учайссар ванийн шяраву. Вай гьантрай ПатIимат бувкIун бия Ватандалийн, бу­ттал шяравун биян. ЧIярусса шиннардий къаккавксса маччадуш ккаккан ва гъурбатрайсса оьрмулия цIухху-бусу бан лавгра ваничIан хъамалу. Шяраву школагу къуртал бувну, ххуйсса кьиматирттай экзаменнугу дуллуну, ПатIимат бувххун бур МахIачкъалаллал политехнический техникумравун....

Новость на родном

ОьрчIал дуниял чанна лахъан дуллалимур

Дунияллийцири пишардаву ца яла бусравмур бухьунссар оьрчIал хIакиннал пиша. Цалчинмур ЦIувкIуллал шяравасса, МахIачкъалалив оьрчIал хIакинну зий 50-нни­ха лирчусса шинну хьусса МахIаммадова Маржанатлул 70 шинал юбилей барча дуван, ванихь дакIнихтунусса барчаллагьрал махъру учин бавтIун бия чIявусса агьлу ларгсса бигьалагай кьини «Ванесса» тIисса банкетру бай залданувун. Бувссар Маржанат чIявусса оьрчIру бусса Оьмардул ва ПатIиматлул кулпатраву. МарцI­ну ххювардай...

Новость на родном

Аьралитурал кулпатирттан кумаг бунни

Зумаритавал байрандалул гьантрай ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председательнал хъиривчу, Дагъусттаннал региондалийсса «Справедливая Россия – За Правду» партиялул отделениялул каялувчи Камил Давдиев, вара партиялул инсантурал ихтиярду дуруччаврил центрданул хъунама Аьлил ХIамзаев, «Илчи» кказитрал корреспондент Имара Саидова бивунни Украиннал аьрщарай хасъсса аьралий операциялий жанну дуллусса ва цIана ва операциялий гьуртту хъанахъисса аьралитурал кулпатирттачIан. Партиялул чулуха дуки-хIа­чIиялийнусса кумаг бунни...

Новость на родном

Хъурдаккаврил байран – Кумиял шяраву

Буттал буттахъая шихуннай нанисса Хъурдаккаврил байран, инттухуннай хъу дугьай чIун гъан хъанан дикIайхту, зунттал щархъаву хъинну гурну кIицI лагай. Кумиял шяраву гьашинусса Хъунхъузалтну бия жяматраву бусравсса бутта ва арс – МахIаммад ва Муртазааьли ХIасановхъул. Утта дурккун дия Кумиял щар. Аьдатравун багьсса куццуй, кIюрххицIунмай Хъузалтрал ужагърайн бувкIун бия лакрал миллатрал лаххи-ликкиялувусса душру-хъами, шагьрурдаясса ва районнаясса чIявусса...

Новость на родном

Хасъсса аьралий операциялул гьурттучиначIа

ЦIуссалакрал райондалул шяраваллал администрациярттал бакIчитал Зумаритавал байрандалул кьини бивунни 50-нния ливчусса кулпатирттачIан. ЦIуссачIурттащиял шяраваллил бакIчи Карим Каралиев увкIунни ва кьини хасъсса аьралий операциялул гьур­ттучи Бадруттин Мажидовлул кулпатрачIан. КIицI лаган, Бадруттин Мажидов, хушрай хасъсса аьралий операциялий гьуртту хьун гьаннин, зий уссия полициялул отделданий. Украиннал аьрщарай ва, най уна гьужум бай роталувун агьну, хьхьичI ххуттай талай ивкIун...

Новость на родном

Аьпалул багъ тIитIинтIиссар

ЦIуссалакрал райондалий 9-мур майрал кьинилийн «Аьпалул багъ» проектрал лагрулий тIитIин най бур хасъсса аьралий операциялий жанну дуллуминнансса Аьпалул багъ. Райондалул бакIчи МаматIи ХIамзатовлул тапшур бувну, багъ тIитIин дакIнийсса ЦIуссалакрал шяравун буххайсса кIанттурдайн инспекциялущал архIал увкIунни райондалул хъунаманал хъиривчу Султан ХIамзатов. Шиччалу нукIува бакьингу бувну, хIавив бивзун, чапар дархIуну буссар. ЦIана, ххуллурду буллай, беседкартту бишинсса кIанттурдайх...

Новость на родном

Душварал ифтарданул барачат

Апрель зурул 7-нний МахIачкъалалив, «Королевский дворец» тIисса банкетру бай залдануву, хьунни ЦIуссалакрал (ЦIуминалийминналгу) райондалул душварал ифтар. Ванил сиптачитал бия Муфтиятрал просвещениялул хъаннил отдел ва ЦIуссалакрал райондалул ЦIуминалийсса хъаннил отделданий каялувшиву дуллалисса Аьбдуллаева Ххадижа. Зумаритаврил цачIусса ур­цIухун батIаву мудангу мюнпатсса ихтилатру ва дюххансса нашидрур. Яргсса сценкардур, оьрчIансса викторинардур. Авадансса дия ва кьинисса ифтарданул программагу. БавтIцири барча...

Новость на родном

Барчаллагь къучагъсса арс тарбия аврихлу

Сайки 2 шин хьунни ЦIуссалакрал райондалийсса ЦIуссаккуллал шяравасса Щайх-ХIасанов ХIусман Кьурбановичлул хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанай. Ва хушрай контрактгу чирчуну, лавгун ур чIярусса шиннардий оьбалартту бухIлахIисса Донбассуллал агьали неонацизмалия мурахас буван. Ванал исват бунни Ватан дуруччаврил цIаний кьамул бувсса хIукмулул хьхьичI цичIар къадацIайшиву. – ИчIувами къарщину бия на хасъсса операциялийн ачинсса хIукмулия бусайхту. Хасъсса операциялий...

Новость на родном

«Интнил призыв най дур цила кьаралданий»

Кьурбанов Геннадий увну ур 1960-ку шинал Таджикисттаннай, КIундиннал шяравасса Шихаьлил ва ПатIиматлул кулпатраву. Ванал ппу Шихаьли тийх муххал усттарну зий ивкIун ур. Геннадий школалийн гьаннин шяраву ниттил ниттичIа хъуна хъанай ивкIун ур, буттал шяравусса дянивмур даражалул школалий дурну дур 6-мур классравун ияннинсса дуккавугу. ЧIивинияцIава агьну ивкIун ур спортрахун, Таджикисттаннал цачIундур командалуву гьуртту шайсса ивкIун ур...