31.07.2021

Архив по дням: 31 июля, 2021

Аькьлугу, хIазгу

«Ттула пикрилий, чIалачIиссаксса, цIана оьруснал культуралулуксса асар хьхьичIа заманнай жула тарихрайнгу, культуралийнгу, мазрайнгу парснал...

Бюхттулсса кьимат

Июль зурул 23-нний Республикалул БакIчи Сергей Меликовлул тапшур бунни ДР-лул транспортрал ва ххуллурдал хозяйствалул...