11.07.2021

Архив по дням: 11 июля, 2021

Хачилаевлул аьпалун

МахIаммад Хачилаевлул Аьпалул кубок Вай гьантрай Каспийскалий, Аьли Аьлиевлул цIанийсса спортрал чIалъаьлуву, хьунни «МахIаммад...

БувчIавурттайнсса сакиншинна

Ларгсса нюжмардий «Дагестан» РИА-лул конференц-залдануву хьунни ДР-лул БувчIавурттал комиссиялул председатель МахIаммад Дибировлущалсса хьунабакьаву. Ванил...