18.07.2021

Архив по дням: 18 июля, 2021

Жу мудангу цачIу буссару

Гьантлул хъирив гьантта най бур: шамилчинмур, мяйлчинмур, мукьцIалчинмур, ххюцIаллий кIилчинмур, шингу ялун диянтIиссар АхIмад...