«На буржлувссара ттула агьлу-авладрал цIа лайкьну ядан»

«На буржлувссара ттула агьлу-авладрал цIа лайкьну ядан»

Медициналул элмурдал академик Лео Бокериящал

ЦIунилла-цIунил, цалчинмур, кIилчинмур щатIив тIий, кIурадаллалисса коронавирусрал азарданул инсантал гьанавиххи бувну, ццах бувтун бур. Цукун мюхчан хьунтIиссар ва лавмартсса азардания, ци чаран ляхълахъиссар хIакинтурал вания бурувччуну бикIан? Вай ва цаймигу суаллащал на хьунабавкьура утти­гъанну, цала аьрххилий Дагъусттаннайн увкIсса, Москавлив зузисса, танигу, цIанагу «ятIул зоналий» ивкIсса, ххаллилсса хIакин, Хъусращиял шяравасса ХIусайнал арс, ХIусайнаев Абачаращал.

Къабувсун битан къахьунссар ца укунсса затгу. Вайннал агьлу-авладрал цала миллатрахсса ва мазрахсса ччаву кIулну, Абачара­хьхьунсса ттула суаллаву лакку маз кIуллив тIисса суалгу чивчуссия. Кабинетравун увххун, ихтилат байбишиннинма, цачIанма оьвкусса ниттил ниттищал, хъусращиял зумуну «бабайгу» тIий, ца тIааьнну лакку мазрай бувсса Абачарал ихтилат бювххуна дакIнийн.


– Абачарай, дайдихьулий виятува, дуккаврия, даврия бувсун ччива.
– На увну ура Хъусращиял шяравасса ХIусайнал ва Ламарал кулпатраву. Щурагь къуртал бувссар химиялух ва биологиялух къулагъас ххисса школа. Химия жухь дишайва куртIсса кIулшивуртту ва гьунар бусса учительница, жула лакку инсан Земфира ХIасановнал. Лавайсса даражалул пишакар бия. Ттун цуппа учительницагу, ванил дишайсса дарсругу хъинну ххира хьуна. Ванил жун ххуй­сса кIулшивуртту дуллуна, жуща школалийва медуниверситетрал цалчинмур курсрайсса химиялул задачартту бан бюхъайва.

Ниттил нину ПатIиматлущал

Ххуйсса кьиматирттай ЕГЭ-дугу дуллуну, на увхра Дагъус­ттаннал медициналул университетрал лечебный факультетрайн. Шиккува бусан, винма кIулли жул агьулданул музыкалул чулухасса гьунардаягу, ттувугу бия музыкалухсса гъира-шавкь. 9-мур класс къуртал бувсса чIумал увхссара МахIачкъалалив Музыкалул училищалувун, музыкалул теориялул отделениялийн. Школалий дуклай унува, Щурагьа МахIачкъалалив училищалувун укIлай, мадара захIматгу хьуна. Медуниверситетрал цалчинмур курсрай дуклакисса чIумалгу ттун музучилищалуву, фортепьянолул программагу лархьхьуну, захIматсса экзаменнугу дулун багьлай бия.

ХIасил, кIивагу кIанай дуклай, цахъи захIмат хьуна. Университетраву дуклакисса чIумал на занай икIайссияв хирургиялул кружокрайн. Щалагу Аьрасатнал хирургиялул олимпиадарттай гьуртту хьуну хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуссия. Университет къуртал бувну махъ, лавгра ординатура буккин Москавлив, И.М. Сеченовлул цIанийсса 1-мур медуниверситетравун. КIира шинай ординатуралуву лахьлай ивкIра эндоваскулярный (туннурдал) хирургнал пиша. Ва медициналуву ялу- ялун тIалавну дикIантIисса область дур. Ординатура бувккуну махъ, на зий уссияв участокрал терапевтну Москавуллал 102-мур поликлиникалий. Шичча на увкIссара Л.А. Ворохобовлул цIанийсса шагьрулул клиникалул азарханалийн (№67). ЦIанагу вава азарханалий Пульмонологиялул центрданий зий уссара. КIийла увцуссара «ятIул зоналий» зун.

– Коронавирусрал азарданущалсса къашайшалт хъин буллалисса хIакинтурангу нигьачIаву духьунссархха, ци чаран лякъарду зува бурувччуну бикIан?
– Гьай-гьай, дуссар жунгу нигьачIаву. Мукунсса къашайшалтращал зий бивкIсса медициналул зузалт сайки циняв цивппагу къашай хьуссар. КIилчин пандемия сукку хьусса чIумал, на навагу къашай хьунав, ччаннай авцIуну уна лахъав на му азар. 10-15 % зарал хьуну бия гьутрурдан. «ЯтIул зоналий» зузисса цинявннал гьарица нюжмардий анализру дулайссар, жул цIуллу-сагъшиврул тагьар ххал дуллай, ялув бавцIуну буссар эпидемиологтал. Цал мукун анализру дуллусса чIумал, заведующийнал увкуна: «Вин «ятIул зоналия» укьан багьлай бур, ина къашавай ура», – куну. Ттунмагу чурххал хIал бакъашиву асар хъанай бия, на уссияв даву чIярусса дуну ухлай ухьунссара тIий. КIира нюжмар шардагу дурну, цIунилгу увкссара «ятIул зоналий» зун. ХIасил, къашай хьуссара кIилчингу..

– Ци учинна вакцинациялул хIакъираву? Ина дурссарив му прививка?
– ЦIанасса чIумал ва азардания буруччинсса цамур чаран лявкъуну бакъар. КIилчин къашавай шайхту, дурссия нагу прививка.
– Прививка дурну махъ цуксса хIаллайссар инсан урувччуну усса, цуксса чIумуйссар миннал чурххаву антитела яшайсса?
– Прививка дурсса, къашай хьусса гьарица инсанначIа чIяву шайссар антитела. Циксса ми чIявусса бурив, муксса ла­хъисса чIумуй урувччуну уссар му инсан. Цалчин къашай хьу­сса чIумал ттул бия 187 антителарду. Ми дачIи шинай бивунни. ХIисавравун ласун багьлагьи­ссар на укунсса къашайшалтращал зий ушивугу. Мукунминнащалсса контактру чIяруссаксса, антителардугу ччяни харж хъанахъиссар. Инсаннал чурххаву 200-ннийн бивсса антителарду бухьурча, ми шинай биян аьркинссар. БикIай ишру, къашавай хьуну унува, антителарду ба­къассагу. Ттигу щаллуну хъирив къалавсса вирус дур ва.

Ниттиуссу Рамазан Фаталиевлул кулпатращал

– Ва азардания бурувччуну бикIан ци маслихIат бавияв инсантуран?
– Вания бикIу, цайми азардая бикIу бурувччуну бикIан инсаннан аьркинссар иммунитет цIакь дан. Иммунитет дикIаншиврул, дукралул ялув бацIан аьркинссар, ккаши-мякь хъанан къабучIиссар. Аьркинссар дуруччин марцIшиву. Хъунмасса хIаллай ялавай багьну битан къабучIиссар чурххавусса качар. Аьркинссар марцIсса гьава, хIасил цIуллу-сагъсса оьрму бутлан аьркинссар.

– Цукунсса дур цIана Москавливсса тагьар?
– Тагьар, тIайламур бусан, бигьасса дакъар. Хъинну чIявусса бур къашавайсса. ХьхьичI кумаг хъанай бивкIсса дарурттая цIана нукIува кунмасса кумаг хъанай бакъар. Даруртту цивппагу хъинну ххира­сса бур. Цал бансса даруврал багьа 50 азарунния 400-500 азаруннийн бияннинсса бия та ппур­ттуву. Ххирасса бунугу, миннул инсан хъин уллай ия. Цалчинмур пандемиялул чIумал бирикъаллай бивкIсса даруртту цIана бур. Амма миннуясса мюнпат нукIу кунмасса бакъар.

Ялагу, на къаучинна цIанасса тагьар цалчинмур ва кIилчинмур пандемиялул чIумалнияр оькки­сса дур куну. Пандемия кIилчин сукку хьусса чIумал ванияр оьккисса тагьар дуссия. Таний хIакинтал биял хъанай бакъая. На навалу ца медсестралущал зий ивкIссара 43 инсан уттуивхьусса отделениялий. Ялтту уклай, 1-мур палаталува 10-вун ияннин шама инсаннал тагьар захIмат шайва. Ми реанимациялийн гьан буллан багьайва. Документру щаллу бувну, микку уттубишин баннин, ца инсан чара бакъа къуртал шайва. Хъинну захIмат хьуна та ппурттуву. Медсестрахъул, гуж багьлагьаврил, аьтIун бикIайва. ЦIана вакссава укунсса иш ба­къар. ХIукумат цахъи хIадур хьунни вай иширттайн.

– Пандемиялул чIумал бикIу, укунма бикIу, медициналул прак­тикалуву винма дакIний ливчI­сса иш ци хьур?
– ДакIний личIансса ишру ттул практикалуву чIявусса хьунни. Цалчин учин ччива, пандемиялул чIумал ттучIа уттубивхьуну буссия чIявусса цIанихсса инсантал. Уссия Муса Маннаровлущал космонавт хьун хIадур хъанай ивкIсса ванал дус. Хъинну рязину лавгуна, на Мусахь бусанна нава цала ватанлувнал хъин увшиву тIий. Ялагу, ттул палаталуву уссия Американаву ялапар хъанахъисса, цIанихсса Аьрасатнал композитор, Москавуллал консерваториягу къуртал бувну, тихун ивзун, тийх зузи­сса. Та увкIун ия Аьрасатнавун, багьайсса ххачпараснал аьдатгу дурну, магьаргу бивхьуну, цанма ххирасса хъамитайпа буцин. Аьрасатнаву коронавирусрал къашай хьуну, ттул отделениялийн агьуна. На ттущава шай­сса хIарачат бувссия му азарданул ххяппурттаща уккан ан. Ттунмагу музыкалул агьлу ххирасса бухьувкун, ляличIиссара къула­гъас дуссия мунах. ХIайп, къабювхъунни ххассал ан.

– Абачарай, ина «ятIул зоналий» зун нанишиву вил нитти-буттан кIул­ссияв, ми малагара тIий бакъаяв?
– Щалагу кулпат, тухум бия ттухь малагара тIий. Так ттунна дазу-зума дакъа ххирасса, муданмагусса ттул кумагчи ва маслихIатчи, гьарица ишираву ттунмагу эбратсса ниттил ниттил ПатIиматлул увкуна: «Улу, мусий, насу. Нагу гьантIиссияв», – куну.

Тикку зун икIайхту, ттун бувчIуна нара тIайласса даву дуршиву. Нара хъуннасса чувшиву дуллалисса куннасса тагьар дия.
– ЧIявучин кIулсса зула агьлу- авладрал, нитти-буттал, машгьурсса шаэр, чичу Абачара ХIусайнаевлул цIанин лайкьну икIан аьркинссара нава тIисса, виятурасса тIалавшиннагу ди­кIайрив?
– Гьай-гьай. Мяйжаннугу ттул агьлу-авладрай чIявусса инсантал бур ттун тарбия дулавриву гьуртту хьусса, ттун эбратну хьусса.Ттун бувчIлай бур миннал уздансса цIа лайкьну дуручлан аьркиншиву. Ттунна цIа дирзсса Абачара ХIусайнаев ттун ххуйну дакIний акъар, амма ттухь бавал, ПатIиматлул, чIявусса хаварду бусай цила аьзизсса уссицIун бавхIусса. Мигу бия Абачарал инсаншиву, хъиншиву исват дуллалисса. Ттунгу му хъинну ххира хьунни. КIулли му хъинну гьунар бусса ивкIшиву. Шаэр хIисаврай акъассагу, музыкалул гьунар буссагу ивкIун ур. Буслан бикIай, оьрму лавгун махъ, мунал ттуя музыкант хьун аьркинссия куну бивкIссар тIий. Ванал уссу, ттула буттал ппу Имангъазалиягу ца- кIива махъ учинна. Ванангу на хъинну ххирасса икIайвав. Уссай, куну дакъа, ссихI къаду­ккайссия. Ххуйну балай учайссия, чIявумигу Абачарал мукъурттий. Цила икIайкунсса зунтталчу ия. Музыкалухсса ччаву жул агьлу-авладрал оьтту-ттурчIавура дур. Навагу кIихIуллану уссияв цал, медициналул ххуллийх гьан хъинавав, ягу Москавуллал консерваториялувун уххан хъинавав тIий. ОьрчIнийва ляхъан бай­ссия музыка. Бищайссия фортепьяно.Ттун ххинну ххирар ва инструмент. ДакIнийн багьунни цIана ца укунсса ишгу. На гьуртту хьуссияв таний, Хъювхъиял шяраву дуллай бивкIсса, «Щунудагъ» фестивальданий. Абачара ХIусайнаевлул му­къурттийсса балай увкуссия. Ттул цIагу баян бувну, махъру Абачара ХIусайнаевлул увкукун, ца дугьарасса щарсса, гай чIивисса на чивчусса махъруххай, машаллагь, машаллагь тIий, дия тIий бувсуна ттухь.

Ттул ппу ХIусайна культуралул аралуву зузиминнан ххуйну кIулссар. «Дагъусттан» ансамбльдануву зий уссар. Нину Ламара дарс дихьлай буссар Буйнакскаллал педагогикалул колледжраву. Ва педагогикалул элмурдал кандидатри. ДР-лул лайкь хьусса учительли, халкьуннал кIулшивуртту дулаврил отличникри. Ва каялувшиву дуллай буссар дянивсса ва хасъсса кIулшивуртту дулайсса дуккаврил идарарттал оьрус мазрал ва литературалул учительтурал республикалул методобъединениялий.

Ттул ниттиуссу Рамазан Фаталиев Дагъусттаннал Композитортурал союзрал председательли. Ва ттун кIилчинма бутта кунасса инсанни, яла хъинма дусри. Ттунма хъунмасса бахтти хьушиврун ккалли бара ттула чIарав укунсса инсан ушиву. Ттул буттауссу Амретгу чIявучин кIулссар. ЧIявуми жула машгьурсса балайчитурал ванал композицияртту щаллу байссар.
ЛяличIинува кIицI лаган ччива ттула оьрмулуву агьам­сса кIану бувгьусса бава-ттатта: АбутIалиб ва ПатIимат Фаталиевхъул. Ттатта ия Заннал гьарица чулухасса гьунар буллусса, гьармуния кIулшивуртту ду­сса инсан.

МарцIну ххювардай къуртал бувну бия Ттуплисуллал университет. Бусса оьрмулий зий уссия А.Тахо-Годил цIанийсса педагогикалул институтраву. ВанацIа ттун чIявусса затру лавхьхьу­ссар. ОьрчIнийва ттаттал ттун лахьхьин дурна физика, ла­хьхьин бувна шахматирттай уккан. Ванан кIула латин ва ингилис мазру. Шайва цинярдагу дарсру дурчIин дан. ХIасил, магьраву кунасса хъинсса ттатта уссия. Ттул кумагчигу, маслихIатчигуя. Бава ПатIиматгу ччинал цала хьурдай чинсса, гьарица чулуха итххявхсса, ччимуния ихтилат бан бюхъайсса буссар. Ва ДР-лул лайкь хьусса учительли, халкьуннал кIулшивуртту дулаврил отличникри. Дянивсса ва хасъсса кIулшивуртту дулаврил хIурматлувсса зузалар. ЧIярусса шиннардий Буйнакскаллал педколледжраву зий буссия. Хъунмасса хIурматрай буссия коллективраву ва дуклакиминнал дянив. Ча, на буржлувссара вайннан лайкьну икIан.

– Музыкалул аралуву ссахакIуй зий уссарав ягу му кьабивтсса хху­ллурив?
– Акъара. Чув-бунугу музыкалул инструмент ххал хьурча, лавсун, дакIнийхтуну рурцуну, игьалагара.

– Зул кулпатраву цаймигу хIакинтал бур. Буси миннаягу.
– Ттул уссу Шамил хIакин-неврологри. Зий уссар Мос­кавуллал 4-мур клинико-диаг­ностикалул центрданий. Ниттиуссу ХIажимурад кардиологри. Зий ур Центральный азарханалий ва Хъазамрал хирургиялул центрданий.

– Абачарай, ххуйсса хIакинтал жучIавагу аьркинну бур, ватандалийн зана хьунсса пикри бакъарив?
– Буруганну. Бюхъайссара зана хьунгу.
– Барчаллагь. Вин давриву ва оьрмулуву так тIайлабацIуртту ва хьхьи­­чIуннайшивуртту чIа тIий бура.
– Барчаллагь.

Ихтилат бувссар
Андриана Аьбдуллаевал

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: