29.04.2016

Архив по дням: 29 апреля, 2016

ЦIакьсса низамрай зунтIиссару

Апрель зурул 27-нний Дагъусттаннал МВД-лул УОООП-рал хъунама, полициялул полковник Макашарип Макашарипов хьунаавкьунни республикалул журналистуращал....

БухIан ягу къабухIан…

Апрель зурул 23-нний 400 шин там хьуссар Великоб­ританиянал миллатрал хъу­с­лин хIисавсса хъунасса Шекспир дунияллия...

«Хан Муртазааьли»

Лакрал хьхьичIа-хьхьичIсса хан, Цалчинма Сурхай-хан, ивкIун ур хъинну чувшиву ду­сса, мудан цала ханлугъ гьарта-гьарза...

«Гьухъаллал Къайдар»

ХьхьичIазаманнай Да­гъусттаннай диркIун дур щамххалтурал хIукумат. Ганил хъунаману ивкIун ур щамххал. Га хIукуматрал хъуншагьругу...

Та хъамаитансса акъая

Гьашину май зурул 5-нний цува дунияллийн увксса 86-чинсса кьини хьунадакьинтIиссия ТIаннул ЦIувкIуллал шяравасса МахIаммадов...

Жижара

Оьрмулулгу, мурадиртталгу аргъираву унува аьпалухьхьун лавгсса жула лакрал хьхьичIунсса балайчи Жамал Абакаровлул бивкIулул кьурчIишивугу...