08.04.2016

Архив по дням: 8 апреля, 2016

Жагьилтурал суаллу

Уттигъанну на бакIрайн агьунав арула-мяйя жагьил цачIун хьусса Вихьуллал ккурчIав. Ттун багьуна жагьилтурал гьаз...

«ГТО в СКФО» проект щурун бивкIунни

Ухссавнил Ккавкказуллал жагьилтурал «Машук» суккушиннарал, Аьрасатнал Федерациялул СКФО-райсса Полномочный вакилнал Аппаратрал чIаравбацIаврийну, щаллу дуллай...

Жижара

ДАНИЯЛЛУЛ АРС ТУМАЛАЕВ ХИЗРИ Вай гьантрай аьпалул хьунни ххаллилсса зунтталчу, бусрав­сса хъуначу, захIматрал ветеран,...