15.04.2016

Архив по дням: 15 апреля, 2016

«Илчи» кказитран – 25 шин

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=xdXG-mMclXY[/tube] На цалгу-кIийлагу къалавгссара ттулла хъуннабава Ххадижатлущал «Илчи» кказит­рал редакциялийн. Ва жул яла ххирамур,...

Шану бакъашиврия

Хьхьувай шану бакъасса инсан увчIин бюхъайссар так цува шанай къаикIайнан. Шанул ккаккан байссар чур­ххал...

Жижара

МАММАЛ ДУШ МУСИЕВА УММУКУЛСУН Мартрал 31-нний, оьрмулул 63 шинаву, захIматсса азаруннища ххассал бан къавхьуну,...