Запись

КIилийнусса байран хьунни

Ларгсса бигьалагай кьинирдай, сентябрьданул 15-нний щаллагу республикалул кIицI ларгунни Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул кьини. Бадрижамал Аьлиева ДакIнийн бутан, ва байран республикалий гьашину шамилчинни дуллалисса.

Запись

Хъусращиял шяравугу хьун тIий дур кIилчинмур тур

Цакьнивагу бувсъсса ку­ццуй, 8-мур сентябрьданул кьини диркIссар Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал хъунама увчIлачIаву дакъагу, Хъусращиял шяраваллил хъунама увчIлачIисса бувчIавурттугу.

Запись

Нюжмар дакIний лирчIунни…

МахIаммад-Расул Шяпиев, тарихрал учитель: — Ларгсса нюжмардий, Да­гъусттаннай махъсса шиннардий дуккан дурсса, цIусса байран дия – Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул кьини. Амма школалийсса учительтуранмагу хавар бакъая му ци байраннив. Сентябрь зурул 15-ннийсса

Запись

А. Аджиев ивтунни ДР-лул печатьрал ва информациялул министрну

Дагъусттан Республикалул Президентнал ХIукмулийн бувну Аджиев Азнаур Чингисханович ивтунни ДР-лул печатьрал ва информациялул министрну. А. Аджиев увссар 1973 шинал июньдалий Хасавюрт шагьрулий. 1995 шинал къуртал бувссар Дагъусттаннал пединститутрал чил мазурдил факультет.

Запись

Итталу бия Лакрал майдан

Ванияр шанна шинал хьхьичI жулла республикалий лахъа-хъунну кIицI ларгуна Дагъусттаннал халкьуннал цашиврийну Надир-шагьнал аьрал ххит бувну 270 шин там шаврил байран.

Запись

Ппухълуннал маслихIатрайн дакIру тIайлами

Къабигьасса оьрмулул ххуллу бивтун бур Гьамиящатусса Расуллул арс Султанов Султаннул. ХIакьинусса кьинигу ванан хъинну дакIний бур цивппа Ккуллал райондалийсса Гьамиящиял шяравату авлахърайн бизан буллалисса кьини: кьюкьри-кьюкьри дан бувну, бахьтта бачин бувсса инсантал ва цува, ряхра шинаву­сса оьрчI варсувун авкьуну шардаллил манкьулатращалсса ницай аьравалттий ивхьуну най ивкIсса.

Запись

Сосланнул ххувшавуртту

Кказитрал буккултгу жува кунма ххари хьунсса кIулну, мудангу анавар буккару жу спортрал тIуркIурдаву хьхьичIунсса кIантту бувгьусса лакку оьрчIая бусан. Барчаллагьрайсса махъ увкуну ми цIу-цIусса ххувшавурттайн хъит тIутIи буван, яхIливун бутан. Мукун цIу-цIусса ххувшавурттайну жува циняв ххари буллалисса жагьил ур Чапаевкаллал шяравасса Сослан Асбаров, спортрал мастер, Аьрасатнал призер.

Запись

ЗахIматрах мякьнасса дакI

Шяраваллавусса аьрщарал заллухъругу хьунни га аьрщарай цалла ялапаршинна дуван бувкIсса инсантал. Миналул халкьуннан цала буттал буттахъал аьрщарал бутIа къабуван, хьхьичIва-хьхьичI, мина ми ялун бувкIми данди бавцIунни.

Запись

Дайдирхьунни гриппрайн къаршисса даву

ДР-лул ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалул августрал 30-нний 2013 шинал итабавкьусса приказрайн бувну, Дагъусттаннай дайдирхьунни гриппрал вирусрайн къаршисса вакцинация дуллай.