Запись

Дагъусттаннал бакIчи медициналул академиялул студентътурачIа

Сентябрьданул 3-нний ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов увкIунни Дагъусттаннал медициналул академиялийн. Тикку га кьини тIитIлай бия цIуну бакьин бувсса биологиялул корпус. Ганин дирзунни хьхьичIунсса хирург, оперативная хирургиялул кафедралул доцент ХIажи МахIаммадовлул цIа.

Запись

Дагъусттаннал бакIчи Лаккуй

Ххуллун кьини Республикалул бакIчи Рамазан АьбдуллатIипов лавгунни Лакрал ва Ккуллал районнайн. Мунащал бия ДР-лул Президентнал виваллил политикалул управлениялул каялувчи Артур Исрапилов, цаппара министерстварттал ва ведомстварттал каялувчитал. Лаккуйн нанисса хIукуматрал хъамал бавцIуна Дагъусттаннал миллатирттал дусшиврул ва цашиврул лишанну хъанахъисса мемориалданучIа, Гъази-Гъумучиял Хан-Муртазяли бакIчину, Дагъусттаннал аьралуннал цачIуну Надир-шагьнал аьрал ххит бувну 270 шин шаврин хасну дацIан дурсса...

Запись

Дагъусттаннал Президент Ккуллал райондалий

Августрал 31-нний Дагъусттаннал Президентнал къуллугъ чIумуйну биттур буллалисса Рамазан АьбдуллатIипов увкIунни Ккуллал райондалул жяматращал хьунаакьин. Президент хьунаакьавугу хьунни 2-мур ЦIув­кIуллал шяравусса, цIусса хIаллихшиннарду дурурччуну дурсса, гъаттарал пирмалул комплексрачIа.

Запись

КIулшивурттал ххуллийнсса цалчинсса кIюрх

Гьашину Лакрал райондалий школалийн лавгунни 1200-нничIан бивсса оьрчIру. Цалчинмур классравун лавгунни 120 дуклаки оьрчI. Зулайхат Тахакьаева Сентябрь зурул цалчинсса кьини школалий яла агьамми инсантал бур дахьва байбихьулул классравун наними ва хъунмур къулагъасгу, гьай-гьай, миннах дур.

Запись

КIулшиврул кьинилул байран Вихьуллал школалий

Сентябрьданул 2-ннийн дагьсса КIулшиврул кьинилул байран Вихьуллал школалий, сир-сир тIий лачIлачIисса гъарал багьана хьуну, духIиннарай хьунадакьин къархьуна. Мунийн бувну, дуклаки оьрчIал, учительтурал, нитти-буттахъал батIаву хьуна школданул вив. Ва кьини оьрчIру байрандалущал барча буван шиккун бувкIун бия Дагъусттаннал культуралул министр Зарема Буттаева, Ккуллал райондалул МО-рал хъунама Сяид Сулайманов, ванал хъиривма

Запись

ЦIунилгу школалийн, дустурачIан

Дайдирхьунни цIусса 2013-2014 дуккаврил шин. Каникуллай, кIани-кIанттайх кIама бивщуну, бигьалаглай бивкIун, гъинтнил шанмагу зуруй къаккавксса архIал дуклакиминнахгу, ххирасса учительтурахгу, цалва кIилчинмур къаттану хъанахъисса школалухгу

Запись

Школданийнсса хIадуршинна ххирану дарцIунни

Лавгунни оьрчIру школардайн хIадур буллай нитти-буттахъул базаллавун лечлачи бувсса, ттучаннайх бук­лаки бувсса август барз. Дайдирхьунни цIусса дуккаврил шин. Нитти-буттахъал кислуй, гьай-гьай, диялсса къия хьунни, кIия-шама дуклаки оьрчIру бусса кулпатирттал кисри лапва кIюла бувкхьунссар, шиная шинайн дуккаврил кьай-кьуйгу, лаххиягу ххирагу хъанай духьувкун. Шиккува кIицI лаган, гьашину чара бакъа школьная форма лаххан аьркинссар тIисса тIалавшинна душиврул хаваргу...

Запись

Энергия – гьарзатрал гьанур

Август зурул 27-нний Грозный шагьрулий хьунни агьамсса хьунабакьаву. Га хьунабакьаврийн оьвкуну бия ттуйнгу. Оьвкуну бия Ух­ссавнил Ккавкказуллал миллатирттал мазурдийсса кказитирттал телевидениялул хъуниминнайн. Дагъусттанная ялагу ия яруссаннал кказитрал хъунама редактор,

Запись

«Дагъусттан ттул къюкIливу»

Выставкалул сакиншинначину бур ДР-лул Печатьрал ва информациялул министерство. «Дагестан в моем сердце» выставкалий дирхьуну дия 1960-ку шиная 2012-ку шинайн дияннин рирщусса 110 сурат, яни художникнал хьхьичIра-хьхьичIсса давур­ттая байбивхьуну, цIанаминнуйн дияннинсса давурттив.