Запись

Агьаммур элму рувхIанийшивур

Совещаниялий гьуртту хьунни ДР-лул Президент Рамазан АьбдуллатIипов, Халкьуннал Мажлисрал хъунама Хизри Шихсаидов, кIулшиву дулаврил ва элмулул министр Артур Далгатов, РАН ДНЦ-лул президиумрал хъунама Хизри Амирханов, Аьра­сатнал КIулшиву дулаврил ва элмулул министерствалул аьмсса кIулшиву дулаврил аралувусса паччахIлугърал

Запись

«Цамаури» — Дагъусттаннал халкьуннал байран

Ларгсса нюжмардий, августрал 17-нний ТIиляратIиял райондалий Хидиб шяраваллил чIарав хьунни Дагъусттаннал халкьуннал аслийсса культуралул «Цамаури» фестиваль. Му хас дурну дия гьашину республикалий хъанахъисса кIива агьамсса иширан: Дагъусттан Аьрасатнавун бувххун 200 шин шаврин ва Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Расул ХIамзатов ниттил увну 90 шин шаврин.

Запись

ЦIийн шатта багьарча, банмур бакъассар

ЦIахъардал Къуманивалу- гьарца ла-ялавай нанитари ттул дакIнил асарду кIибищайсса кIану: лавай нанийни ххарисса, ялавай нанийни тIурча къумасса. ДакIнийн багьай щалва Дагъусттан бурулданул янил язи бувгьусса лахIзардайну суратирттай абад бувсса цIанихсса суратрищу Камил Чутуевлул махъру: «Лаккуй кунна авадансса тIабиаьтгу, уртту-щингу чувчIав дакъассар», — тIисса. Камиллул бивтсса Дагъусттаннал шанма бутIул ца бутIагума щаллуну къабитарчагу, ттунгу мукун чIалан...

Запись

Къашайшалтрал ихтиярду дуруччаврил совет сакин бунни

Гьашину июль зуруй ДР-лул ЦIуллушиву дуру­ччаврил министерствалий сакин бунни Къашайшалтрал ихтиярду дуруччаврил хасъсса жяматийсса организациярдал совет (Совет общественных организаций по защите прав пациентов). Советрал председатель хьу­ссар цува ДР-лул цIуллушиву дуруччаврил министр Танка Ибрагьимов.

Запись

ЦIуллушиврул ялув бавцIусса пишакартал

Уттигъанну ттун бахтти хьунни, Ккуллал райондалул хъунмур азарханалий зузисса пишакартал къашайшалтрах цукун буруглай буссарив, палатарттавусса вайннал давурттах ябитан. ЦIуллушиву. Ванияр жунна аьркинссагу, чIа тIиссагу зат ттун дунияллий цамур душиву къакIулли. ТIайлар, жува, жула чурххал ахIвал-хIал оьнин буклан бикIайхту бакъа, хIакинначIан чIумуй лагайсса аьдатгурив дакъар. На кказит буккултраяту кьюлтI къабуванна, яла ттунма ххирамигу, хIурмат буван ччимигу...

Запись

Медакадемиялул ректор – журналистурачIа

Август зурул 14-нний Дагъусттаннал журналистурал пресс-клубраву журналистуращал хьунаавкьунни Дагъусттаннал медакадемиялул ректор АьбдурахIман ХIусманов, медициналул элмурдал доктор, профессор, Аьрасатнал лайкь хьусса хIакин. Мунащалсса хьунабакьаву дуван багьлай бивкIшиврия байбивхьунни ихтилат Республикалул Журналистурал союзрал председатель Аьли Камаловлул:

Запись

Миллатирттал нахIушивур Аьрасатнал ххазина

Лакрал хIакьинусса кьинилул тарихраву жулва миллат хъун буллалисса хха чивчусса профессор, I-мур ранграл капитан, ЧIаратусса Сулайманнул арс ХIусман-хIажи Аьлиев чIярусса шиннардий Москавлив яхъанарчагу,

Запись

Оьрмулул ххуллу-ххуттай

МахIаммадлул арс Аьли­ев МахIаммадхIажи увну ур 1933 шинал Карашрал шяраву. Зувилку шиннардий бувсса хъинну чIявусса цайми-цайминнал кунна, ваналмур оьрчIшивугу тIайладарцIуну дур дяъвилул чIумул тай захIмат-жапами шиннардийн. Ми шиннугу, миннул хъиривсса цайми-цайми чIуннугу лайкьсса даражалий дурхIуну, захIмат ххирасса ушивруцIун, дуккаврил чулухагу иялну итххявхсса зунттал оьрчI сивсуну ва ччяни цала ччаннай цува авцIуну ур.

Запись

Барча уллай буру

Исвагьисса кIива «ххюва» Вай гьантрай ХIамидлул арс МахIаммадов Юсуплул оьрмулул ххуллу-ххуттаву чивчуссар 55 шинал таварих. Ххаллилсса таварих.

Запись

Ялугьланну КВН-щиктурал ххувшаврил ттугъ ласуннин

Август зурул 19-нний «Сборная Дагестана» КВН-далул команда ларгссар Анапалийн, сентябрь зурул 5-нний Москавлив Цалчинмур телеканалданий хьунтIисса тIуркIулийн хIадур хъанан ва Краснодардал КВН-далул лигалий, хъамал хIисаврай, гьуртту хьуншиврул.