Запись

Аьрасатнал шяраваллил хозяйствалул министр Дагъусттаннай

Гара кьини Дагъусттаннал бакIчи Рамазан Аьб­дуллатIипов ва АьФ-лул шяраваллил хозяйствалул министр Николай Федеров лавгунни Гергебиллал райондалийсса КIикIуниннал консерварттал заводрайн.

Запись

Республикалий низам дишинтIиссар

Рамазан АьбдуллатIиповлул РИА «Новости» -лун дуллусса интервью — Рамазан ХIажимурадович, Дагъусттаннал хъуншагьру МахIачкъалаллал агьамми масъаларттая ва ми щаллу баншиврулсса ххуллу-чаранная буси. Цукунсса давурттив дуллан дакIний буру? — КутIану учин, щалла респуб­ликалий кунна, МахIачкъалаливгу мархлуцIакулсса низам дишин багьлай бур. Шагьру бирибат бувну бур учивияв. ЧIярусса, жура-журасса зданияртту дурну дур, амма инсантуран бигьалаган щябикIансса кIанувагу бакъар.

Запись

Ахъушиял райондалийсса лакрачIа хъамалу

Цайми миллатирттал дянив ялапар хъанахъисса лакрачIан хъамалу заназисса хъинсса аьдатрал гьану бивзунни кIира шинал хьхьичI Лакрал райондалий. Дайгу- дирхьунни му аьдат архсса Рутуллал райондалий ялапар хъанахъисса Дюкъуллал ва Ялув ЧIатIлухъиял шяраваллавун лагаврия. Ларгсса шинал Лакрал райондалиясса делегация лавгссар Ахъушиял райондалийсса Бархъаллал шяравун. Гьашину лавгунни мура Ахъушиял райондалийсса Уручуллал ва ЦIуликъяннал шяраваллавун.

Запись

Уручрав – спортрал тIуркIурду

Ахъушиял райондалий­сса Уручрав вай гьантрай хьунни республикалул жагьилтурал дянивсса аьралиспортрал бяст-ччаллил тIуркIурду. Миннул сиптачитал бур армейский рукопашный бойрал Федерация, Жагьилтурал иширтталсса буллалисса комитетрал, патриот ва граждан тарбия дулаврил республикалул центр.

Запись

Къашавайманах урган лагаврил адабру

Къашавайманах урган лагаву ссуннатссар (суннатун-муаккадар). Цала дус икIу, душман икIу, гъансса икIу, арх­сса икIу, кIулсса икIу, къакIулсса икIу – гьарманах урган лагаву ссуннатссар.

Запись

Асфальт бутIлай бур Гъумучату ШавкIравсса ххуллийх

Лакрал райондалий ца яла халкьуннал зума-ккарччулусса, райондалул бакI дургьуминнал иттах бишлайнмасса буруккин бия ЦIахъарату Гъумукунссагу, щархъавунссагу ххуллурдал тагьардания. Зулайхат Тахакьаева Райондалул каялувчитурал бусласимунийн бувну, махъсса шиннардий муниципал сакиншиннардансса арцу микку ялапар хъанахъисса агьалинал аьдад хIисав дурну итадакьлай бухьувкун, райондалул ссуссукьусса бюджетрацIух му буруккин бартбигьин къахъанай бивкIун бур. Агьали бизлазаву хIисав дурну, хасну ххуллурдан кка­ккан дурсса...

Запись

ЦIусса дуккаврил шинайн хIадур хъанай

Лакрал райондалул школарду цIусса дуккаврил шинайннин хIадурну бурив ххал буллай занай бур райондалул администрациялул комиссия. Цивунгу бухлай бур райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Соня Макьаева, кIулшиву дулаврил управлениялул хъунама Явсупи ХIамзаев, Лакрал ва Ккуллал районнайсса Роспотребнадзорданул хъунмур Зулайхат Макьсудова, пожарный частьрал хъунама Мурад АьдурахIимов.

Запись

Депутат – ЦIуссалакрал райондалул азарханалий

ЦIуссалаккуй, ЦIуссалакрал райондалул №1-мур азарханалий райондалул бакIчи ХIажи Айдиев ва Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал депутат Зайнуллагь Мирзоев хьунабавкьунни азарханалул коллективращал.

Запись

Промышленность цIулаган даврия мюнпат хъунмассар

Ва макьалалуву жу буслай буру Аьрасатнал Яннащащултрал ассоциациялул президент Щамххал Илдаровлул Дагъус­ттаннай цинияргу промышленность цIулаган дан аьркиншиврул хIакъиравусса хIуччардая. Перестройкалул чIумал бавцIуна Дагъусттаннал промышленностьрал предприятияртту. Яла цаппара шинну ларгукун, бачIвасса цехру ливчIсса къатри ва аьрщив дар­ххуна тикку ттучанну ва базарду бан дакIнийсса ишбажаранчитуран. Амма хIакьину жулва хьхьичI бавцIуну бур анаварсса мутталий Дагъусттаннал

Запись

Давриву дакI дирхьусса педагог

1994 шинал декабрьданий ОьрчIал къатлул директорну битаннин МахIаммадова Мисиду Юнуслул душ зий бивкIун бур СССР-данул халкьуннал учитель У.М. Муртазялиевал цIанийсса республикалул школа-интернатрал гендиректорнал хъиривчуну. Ванийн багьайсса бивкIун бур методикалул ва диагностикалулми суаллу. Шикку зий дурсса ацIния цара шинал дяниву Мисиду Юнусовнал цуппа