Новость на родном

Дусшиву цIакь даврил ххуллийсса бяст-ччал

Ялун нанисса Кьурбан байрандалул хьунин райондалул жагьилтурал сипталийну ва сакиншинналийну ларгсса ххуллункьини Лакрал райондалий хьунни дучри ххяххан баврил бяст-ччал. Ва хьуна чIаххувсса районнал жагьилтал цачIунмай баврил, вайннал дянив дусшиву цIакь даврил ххуллий. Дучри ххяххан бувна кьура километралул манзилданий Оьлла-Ария бувккун Буршайн бияннин. Бяст-ччаллий гьуртту хьуна Лакрал, Ккуллал, Гъуниннал ва Гергебиллал районнаясса зувия бурттигьу. ХьхьичIун бувккуна...

Новость на родном

КIицI ларгунни паччахIлугърал агьаммур байран

Ваний гьуртту хьунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, Лакрал ва Ккуллал районнал прокурор ХIусайн Аьлилов, аьралий комиссар ХIасан Масуев, Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялия игьалаган увкIсса Аьбдуллагь ЯтIуев, идарарттал каялувчитал, администрациялул зузалт. Мероприятие дайдирхьуна Аьрасатнал Ттугъ буккан баврия. Хъирив Юсуп МахIаммадовлул барча дуруна байран. Мунил тарихрая бувсуна Хъурхърал школалул директор Георгий ЛухIуевлул. Байран барча дуруна...

Новость на родном

Барчаллагь байрандалухлу

Гьарица шяраву дур цалла-цалла ххуйшивуртту, тIабиаьтрал караматшивуртту. Амма цумур-цагу шяраваллил яла кьимат лаваймур ххазинану ккалли бай микку ялапар хъанахъисса инсантал. Ва чулухагу ххишаласса буллугъшиву дуллуну дур Заннал ГьунчIукьатIрал аьрщаран. ЧIявусса бивзун бур шичча цала жяматралгу, щала миллатралгу цIа бюхттул дурсса вакилтал. Элмурдал 9 доктор, 100-нния ливчусса кандидатътал… Чансса бакъар хIакьинугу цалла шяраваллил сийгу, цIагу лайкьну...

Новость на родном

«Ва кьини на ттула оьрмулул ца яла ххарими кьинирдавух ккалли давияв»

Майрал 13-нний ГьунчIукьатIрал шяраваллил дянивмур даражалул школалий хьунни ПатIимат Штанчаевал «Оьрмулул лахIзарду» тIисса луттирал презентация. Ванил сиптачину бия ГьунчIукьатIрал школалий 50-ллихъайсса шиннардий учительну зий бивкIсса, Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса учитель Дандамаева Асият МахIаммадханнул душ. Сакиншиндаралсса бувну бия школалул учительтурал коллективрал, Мариян Илиясовал цIанийсса хъаннил «Дараччи» клубрал ГьунчIукьатIувсса филиалданул. ХIадуршиндарал диялсса хъар цайнна ларсун дия школалул...

Новость на родном

Щюлли гьайкал Гъумучиял школалий

Лакрал район гьуртту хьунни «Аьпалул багъ» тIисса Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий Ватандалул ххуллий чувшиврий жанну дуллуминнал аьпалунсса республикалул акциялий. Жунма кIулсса куццуй, цалчинсса «Аьпалул багъ» Дагъус­ттаннай бувну бур, Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жан дуллусса цала арснан МахIачлун цIа куну, Лувмур Къазанищуллал шяраву Расул ва Ххадижат Сайкумовхъал, СВО-лий жанну дуллу­сса аьралитурал...

Новость на родном

Муса Маннаровлун хас дурсса дарсру

Совет Союзрал Виричув, космонавт Муса Маннаров увсса кьини, мартрал 22-нний, Гъумучиял школалий хьунни миллатрал язисса арснан хас дурсса классный часру. Бусалардавун агьсса космонавтнал оьрмулиясса ва аьламраву бувтсса манзилданиясса ихтилатру бунни школалул шамилчинмур зивулий бивхьусса Муса Маннаровлул хъамаллурал къатлуву. Дуклаки оьрчIал дурккуна космонавтнан хас дурсса назмурду, увкуна балайрду. Муса Маннаровлул савлугърансса мероприятияртту хьуна Гъумучиял «Солнышко» детсадрал...

Новость на родном

ГьунчIукьатIув Хъарас щунни

Мартрал 9-нний ГьунчIукьатIрал шяраву хьунни жула буттал буттахъаяту шийннай нанисса, гьарцагу шинал интнил гьантрай дувайсса ххаллилсса байран – Хъарас щаву. Ва байран жул шяраву ляли­чIинура сий дуну, тяхъану дувай. Ва ххуллухьгу, хьхьичI гьантрайва дагьайсса хIадуршиннагу дурну, кIюрххила Хъун-Хъузалал къатраву гьарзат щириркIуну дия: ужагърай цIу дирхьуну, ххуй-ххуйсса дукрарду дуван хIадур хъанай, щябикIансса кIанттурду хIадур буллай бия....

Новость на родном

«Жула мурад аьралитурал чIарав бацIавур»

Лакрал райондалул администрациялий хьунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул активращалсса хьунабакьаву. Ваний гьуртту хьунни Аьрасатнал Виричув НурмахIаммад ХIажимахIаммадовлул нину, МахIачкъала шагьрулул 54-мур школалул директор Сапижат Мазаева. Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгуна, яла ларгсса 2023 шин республикалул оьрмулуву хьушиву экономикалул, культуралул ва политикалул иширттал авадансса. Бувсуна республикалул социал-экономика хьхьичIуннай шавриву Лакрал райондалулгу хъунмасса захIмат бивхьуну бушиву. ЧIурчIав дуруна...

Новость на родном

Ватан дуруччул Кьини Лакрал райондалий

Авгъаннава аьрал буккан бувну 35 шинан хасну Ватан дуруччул Кьинилун хьунин Лакрал райондалий хьунни тамансса мероприятияртту. Дайдирхьунни ми Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилия зана къавхьуминнан дацIан дурсса гьайкалданучIа Авгъаннава совет аьрал буккан бувну 35 шинан хас дурсса митинграя. Ваний гьуртту хьуна райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Марат Илиясов, Авгъаннал иширттал гьурттучитал Аьбдулгъапур...

Новость на родном

В Лакском районе почтили память жертв терактов

Сегодня, 3 сентября в Лакском районе состоялся митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Митинг памяти Жертв терактов, организованный межрайонным отделом внутренних дел совместно с центром культуры, молодежной политики, спорта, туризма и централизованной библиотечной системы состоялся дворе здания МО МВД России «Лакский» В нем приняли участие: начальник МО МВД России « Лакский» Магомед Рамазанов;...