Дусшиву цIакь даврил ххуллийсса бяст-ччал

Ялун нанисса Кьурбан байрандалул хьунин райондалул жагьилтурал сипталийну ва сакиншинналийну ларгсса ххуллункьини Лакрал райондалий хьунни дучри ххяххан баврил бяст-ччал.

Ва хьуна чIаххувсса районнал жагьилтал цачIунмай баврил, вайннал дянив дусшиву цIакь даврил ххуллий.
Дучри ххяххан бувна кьура километралул манзилданий Оьлла-Ария бувккун Буршайн бияннин. Бяст-ччаллий гьуртту хьуна Лакрал, Ккуллал, Гъуниннал ва Гергебиллал районнаясса зувия бурттигьу.
ХьхьичIун бувккуна Ури-Мукьардал шяравасса балчан. КIилчинмур кIану бувгьуна Гъумучиял шяравасса балчандалул. Шамилчинмур – ГьунчIукьатIрал балчандалул, мукьилчинмур – Ххюлуссуннал балчандалул, ххюйлчинмур кIанайгу бур ГьунчIукьатIрал балчан.

ХIадур бувссар Зулайхат Тахакьаевал