20.03.2021

Архив по дням: 20 марта, 2021

Ихтиярду кIулну дикIан аьркинссар

Муштаритурал ихтиярдал кьинилул хьунийн Дагъусттаннай­сса Роспотребнадзорданул ва ДР-лул Гигиеналул ва эпидемиологиялул центрданул пишакартурал шагьрурдайсса...

Чемпион лахъа-хъун унни

Февраль зурул ахирданий Каспийскалий хьусса Дагъусттаннал армрестлинграл чемпионатрай кIирагу ка дирхьуну ххув хьуну, шамилчингу...

Ххюра шинал ххуллу

Дагъусттаннал Росгвардиялул управлениялул зузалтгу гьуртту хьунни Аьрасатнал Росгвардиялул дуллали­сса «Росгвардиялул ветерантал» тIисса акциялуву. Акция...