04.03.2021

Архив по дням: 4 марта, 2021

«Яла тивталми къавтIалт»

Дагъусттаннал Кьинирдал лагрулий хьусса шадлугъирттал ца чIюлушиннану хьунни щалла дунияллийх цIа ларгсса «Лезгинка» ансамбльданул...