15.03.2021

Архив по дням: 15 марта, 2021

Интнил мурчал асарду

Тамашачитуран ччянива ххира хьуну бур интнил цалчинсса байрандалун хас бувсса Лакрал театрданул аьдатравун багьсса...

Пишакартурал бяст-ччаллу

Дагъусттаннай март зурул 10-нний байбивхьунни WorldSkills Rossia «Жагьилсса пишакартал» тIисса региондалул VI-мур чемпионатрал бяст-ччаллу....

Ххал бивгьунни ацIва шикаят

Аьрасатнал ПаччахIлугърал Думалул депутат Аьвдулмажид МахIрамовлул агьалинащалсса вай гьантрайсса хьунаакьавугу хьунни манзилданул журалийсса. ДепутатначIан...

ЦIанихсса хирург

Дагъусттаннал медициналул тарихраву цал цIа ца яла хьхьичIунмур ххуттай чирчусса инсаннан, ххаллилсса чув-адаминан, ЦIаххуйл...

Хъювхъиял шяраву

Шикку гьуртту хьун оьвкуну бия Хъювхъиял шяраваллил администратор Асият Аьлиевайн, АьФ-лул лайкь хьусса учитель...

Хъиншивуртту – хъаннин

Гъумук Культуралул центрданий хьусса шадлугърал мажлисрай гьуртту хьунни КШИ-лул чIава гьунардучитал, центрданул зузалт, хъаннил...