«Ттун бувчIунни гьар кIанай ттула гьунар ккаккан буллан аьркиншиву»

«Ттун бувчIунни гьар кIанай ттула гьунар ккаккан буллан аьркиншиву»

Дунияллул халкьуннал дянив­сса миллатирттал культуралул ва искусстволул фестиваль-конкурс WORLD. FOLK. VISION хIакьинусса кьини зий дур 80 билаятрай, миннавух — Аьрасатнавугу.
Ва фестиваль дуллансса хIукму хьуну бур Культуралул, элмулул ва кIулшивурттал масъаларттаха зузисса Евразиянал советрал 2017 шинал август зурул 3-нний. Проектрал мурад бур балай учин, къавтIун бизан, сурат дишин ва цаймигу искусстволул журардаву гьунар бусса оьрчIру ялун личин баву, миннал гьунарду итххя­ххан баву.
Шинал лажиндарай ва фес­тиваль нантIиссар Аьрасатнал личIи-личIисса регионнай.
КIантту-кIанттурдай хьу­сса 1-мур турданий ххув хьуми буккантIиссар финалданийн.
ЖучIава ва конкурсрай гьур­тту хьун ччисса, гьунар бусса оьрчIая кIул баву мурадрай утти­гъанну Дагъусттаннайн бувкIун бия Ух­ссавнил федерал округрай­сса ЕОЭО-лул (Евразийская организация экономического содружества) национал директор Разита Мушидова ва фестивальданул жюрилул член, цIа дурксса дизайнер, художник-модельер Индира Бадияр. Москавливсса Дагъусттаннал вакилханалул жяматий­сса Совет­рал член, «Дагъусттан» культуралул центрданул президиумрал член Разита Мушидовал дуллалисса давурттая жу уттинингу бувсъссия.
Ва ххуллухьсса ттул ихтилат хьунни Индира Бадиярдущал. Бадияр ванил псевдонимри. Ва цуппа Карашатусса Супиянов Аьлибуттал ва Бархъаратусса Хамислул душри.

 

— Индирай, баюнни ина Москавлив инава заллусса дизайнрал школа тIитIин ччай бур тIий?
— ТIайлассар. Ттун мяйжаннугу мукунсса пикри бур. Ччай бур жагьилсса кутюрьенал школа тIитIин. На чIярусса шиннардий модалул театрданул каялувчину буссияв. Яла ттун мичча гьан багьуна. Утти цIунилва му даврихун машхул хьун ччай бура. Агана ва даву наралу дулларча, лахъи лаганссара. Мунияту ттун ччай бур кIицI ларгсса WORLD. FOLK. VISION фестивальданийхчIин инвестортурайн, школа зузи бансса спонсортурайн буккан. Ттун ччай бур оьрчIал гьунарду итххяххан буллан, миннал каруннил магьиршиву цаннагу, цайминнангу мюнпатну ишла дуллан.


Ччива ва школалий личIи-личIисса регионнаясса, личIи-личIисса миллатирттал оьрчIру дуклай, цанчирча школалий чара бакъа къулагъас дикIан­тIи­ссар миллатирттал лаххиялух. Шикку лахьлантIиссар, ишла дуллантIиссар хайдакьуллал гулавати, сумакьру. Шикку дикIантIиссар классика ва личIи-личIисса стиллу. Амма вай гьарзат дайдишин аьркинну дур каши. Мунияту, фестивальданий ва масъала гьаз бан ччай бура. Москавуллал машлул ва промышленностьрал палаталул вакил Марина Шматовал буцлай бур гьунар бусса оьрчIру дазул кьатIув. Ванил цIакьсса дахIаву дур Китайнащал. Ттунгу ччай бур ттула школалий дуклакисса оьрчIру лавайсса даражалийн лахъан бан, ми дазул кьатIувгу машгьур бан.

— ЦIанасса чIумал Москавлив ссаха зий бура ина?
— Москавлив ттул буссия хъун­­масса дизайн-студия. ЦIана му бацIан бувну бура, цаппара багьана-сававрттайн бувну. Студия чIумуйсса бацIан бувну бухьурчагу, даву най дуссар. Зий буру шаппа.
Ттул производство тIиртIуну дуссар МахIачкъалаливгу. Шихун тIайла дуккара ттула заказру. Ттул коллекцияртту дуссар Москавлив ряхва ттучандалуву дирхьуну. Миннувасса ца — машгьур­сса Russion fashion Охотничий рядрай буссар. Гьай-гьай, ттун ттула ттучан тIитIинсса пикри буссар. Ттун ччай бур нара дурурххумигу, ттула учениктурал дурурххумигу дахлан, ччай бур оьрчIан арцу ля­къин лахьхьин бан. ЖучIа, цал подиумрайн ларххун, яла тиннай дукьайсса янна къадикIантIиссарча, дикIантIиссар мудан лахлан шай­сса, ххирасса, ххуйсса янна.

— Чув, та ларсъссар ина хасъсса кIулшивуртту?
— Хасъсса кIулшивуртту ласаву мурадрай, оьрмулул 30 шинаву бувхссара на институтравун. МахIачкъалалив бия таний Модалул ва дизайнрал Сочилул институтрал филиал. Институтравун бухханнин Москавлив на цимилагу кьаст лархIуссия личIи-личIисса конкурсирттай гьуртту хьун. Ттул хасъсса кIулшивуртту дакъашиврул ва на Ккавкказнаватусса бушиврул ттун бахчу хъанай бия. Ттула хияллу дузрайн буккан бан къахьун най бурхха тIий, гьармунива дакI дурксса чIуннугу дия. Яла цIуницIал гъира багьуна, ссахчIав къабурувгун, хьхьичIунмай бачинсса.
2008-ку шинал институтгу къуртал бувну, цIунилгу Москавлив лавгра. Ца нюжмардува ттуйн оьвкуна оьрчIал модалул театрданул каялувчину зун.

— Ина оьрчIалмур янналух ххишаласса къулагъас дуллай чIалай бура?
— На хъуниминнанссагу янна дуруххара. ТIайлассар, оьрчIащал зун ххишаласса гъира-шавкь дикIай.
ОьрчIал дурсса эскизру дикIай дазу дакъасса, жура-журасса, хIазсса, авадансса.
— Дурив вил дахIаву цайми машгьурсса дизайнертуращал?
— На янна дуруххаврицIун, аксе­ссуардал дизайнергу бура.
Му чулуха ттул дахIаву дур машгьурсса янналул дизайнертал Игорь Гуляевлущал, Александр Арутюновлущал, Оксана Зубицкаящал. Игорь Гуляевлул «Модалул къатта» буссар Санкт-Петербурглив. Тикку дурурхху­сса янналун на дувайссия декор ва аксессуарду.
Ттул дахIаву дуссар мукунна Москавлив зузисса Дагъусттаннаясса гьунар бусса дизайнертал Лайла Шяъбановащал, Зухра МахIаммадоващал, Саида Умароващал. Москавлив на мукунма хIала-гьурттуну бура «Кавказ-шоу» медиа-центрданул каялувчи МахIаммад ХIасановлущал. МунайхчIин ттул клиентъталну хьунни Дагъусттаннай машгьур­сса Нурианна Каллаева, Пазилат Оьма­рова, Заида Джамбиева, Карина Исмяилова.
Аьрасатнал артистурава ттул клиентътал бур Анна Миклаш, Анжелика Вольская.

— Индирай, цукунсса, ци оьрмулувусса оьрчIру кьамул буллантIиссар ина тIитIин дакIнийсса школалийн.
— Школалийн кьамул буллан­тIиссар 7 шинава 14 шинайн бияннинсса оьрчIру. ДуклантIиссар ца шинай. Дарсру дихьлантIиссар нюжмардий кIийлла-шамийла.
Школалий 12-15 журалул дарсру дикIантIиссар – визаж, фотомастерство, актерское мастерство ва м.ц. Шикку дарс дихьлансса преподавательтал на хъинну хъирив лавну буцлантIиссара. Фотомастерство дарс дихьлансса учительница цIана Нью-Йорклив стажировкалий буссар. ХIасил, цимурца ларайсса даражалий дан ччай бура. Гьай-гьай, школалийсса ду­ккаву багьлухссар дикIантIисса, амма бикIантIиссар бюджетрайсса кIанттурдугу. БикIантIиссар уква­сса мастер-классругу.
Буххайни цукунчIавсса экзаменну къадикIантIиссар, цанчирча оьрчIал цала гьунарду чIявумур чIумал най бунува ккаккан къабувай.
Ттула пикрилий, школалийн чIявуми душру бучIанссар, амма ттунма хъинну ччива жучIава оьрчIругу дуклай. ЧIявуми хьхьи­чIунсса дунияллул дизайнертал арамтал бур. ЧиваркIуннал цала дурурххусса янналийну цанма хъамитайпа цукун ккаккан ччай бу­ссарив бувчIин буллалиссар.

— Ларгмур ттуршукулул дизайнертурава цуми бур вин гъансса, дакIнил лавсъсса?
— Кристиан Диор, Коко Шанель. Ттун хъинну ххирар Кристиан Диордул стиль, ххирар хъаннинсса гьухъраха зун. ЦIана на зий бура Коко Шанеллул аьпалун­сса коллекциялуха. Мунин цIагу дикIантIиссар: «Памяти Коко Шанель, Маленькое черное». Коллекциялуву бикIантIиссар, мюрщи душварансса 25 лухIисса гьухъа. Ва коллекция цуппагу Дагъусттаннал зумувну бан ччай бура.

— Янналул цумур ранг ххирар?
— Коко Шанеллун кунна, лухIимур ва кIяламур.

— Индирай, буссарив вил коллекциялуву Бархъаллал жалиндалул гьухъри?
— ТтучIа буссар ччянива бурувххусса кIива коллекция Миллатирттал гьухърал. ЦIана на ми цахъи бахханану буруххавияв. Ттун пикри бур арцул чIюлушиннардащалсса миллатирттал янналул хъунмасса коллекция бансса. Ми бикIантIиссар ттизаманнуха лархьхьусса, лавххун занан шайсса журалул.

— Цукунсса конкурсирттай, подиумирттай гьуртту хьу­ссара ина?
— Дагъусттаннай на гьуртту хьу­ссара «Русский силуэт», «Кавказский стиль» подиумирттай, гьуртту хьуссара Москавливсса Миллатирттал къатлул сипталий хьусса «Этно-эрадо» конкурсрай. Му конкурсрай дуссия цаппара номинациярду. Ттуламур номинациялий («Миллатрал костюмрал стилизация») на цалчинсса кIану бувгьуссия.
Шиккува бусан, цIана ласлан най бур социал драмалул фильм. Съемкарду дикIантIиссар Да­гъусттаннай, Сириянаву, Франциянаву, Италиянаву. Мику на буссара костюмирттал художникнал ассистентну. Ттун бувчIунни гьар кIанай, сант дирияйхту ттула гьунар ккаккан буллан аьркиншиву, му бахлан кIулну бикIан аьркиншиву. ХьхьичIва на ламус буллан бикIайссияв. Му аьркин бакъасса затри. Жунна жура реклама дуллан аьркинссар, виятува бавну, кIулну, вила гьунар тIалавну ччай бухьурча.

— Барчаллагь, Индирай. ТIайлабацIу баннав, ина дуллалимуницIун Занналгу кабакьиннав.

Ихтилат бувссар
Андриана Аьбдуллаевал

Читайте также: