13.07.2018

Архив по дням: 13 июля, 2018

ЦIарал пишакар

Нанисса шинал сентябрь зуруй хьунтIий дур «ЦIарая мюхчан баврил Аьрасатнал хьхьичIунсса пишакар – 2018»...

Жижара

Кьурван­махIаммадлул арс Гъаранов ХIасанхIусайн Оьрмулул 87 шинаву жуятува лавгунни хIакьсса динчи, яхI-къириятрал заллу, ЧIяйннал...