11.07.2018

Архив по дням: 11 июля, 2018

Жижара

Жабраиллул арс Жабраилов Салим Вай гьантрай аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса ккуркличу, шяравугу, лагма щархъайгу хъинну...

МухIаммад Ярагъскийн хасну

Июнь зурул 30-нний МахIарамккантуллал райондалий­сса МахIарамккант шяраву хьунни бусурманнал хъунасса аьлим­чу МухIаммад Ярагъскийн хас...