Щийн дагьайссар капремонтрал хIаллихшинну?

Щийн дагьайссар капремонтрал хIаллихшинну?

2016 шинал гужравун дурххунни ТIювалул кодексраву хьусса дахханашивуртту. Утти оьрмулул 70 ва 80 шин хьуминнан зана дуллалиссар капремонтрахлу гьар зуруй дулайсса взносру.Дагъусттаннал Госжилинспекциялул бувчIин бунни цуминнан ва ци кьяйдалий взносру махъуннай зана дайссарив.

Федерал закондалийн бувну, капремонтрахлу дуллусса взносирттал дачIиннунсса (50%) компенсациялунсса ихтияр дуллуну дур 70 шин хьусса пенсионертурахьхьун, 80 шин хьуминнахьхьун цинярда дуллусса взносру (100%) зана дантIиссар субсидиярттайну.

Му хIаллихшин ласуншиврул аьркинссар цивппа ялапар хъанахъисса социал буруччаврил идаралийн лабизан, ягу МФЦ-лийн аьрза чичин. ХIисавравун ласун аьркинссар му хIаллихшин хъанахъишиву къатрал залуннал дуллусса взносру зана давуну субсидиярттайну. Яни залуннал гьарца зурухсса взносру дулун аьркинссар, яла мунан арцу зана дуллалиссар.
Дагъусттаннай му закон кьамул дурну диркIссар 2018 шинал февральданул 1-нний.

Капремонтрах дуллусса арцу зана дайссар 70 шин хьусса цивппалу ялапар хъанахъисса къатрал (квартирарттал) заллухъруннахьхьун, ми чувчIав зийгу бакъахьурча. Мукунминнан зана дайссар зуруй дуллуминнул дачIи (50%). 80 шин хьуминнан зана дайссар зуруй дуллуминнул 100%, яни цинярда.

Мура тагьарданий зана дай­ссар 70 шин хьусса пенсионернал дуллуминнул дачIи (50%), му ялапар хъанай ухьурчагу цалва зукъазисса ва пенсиялийсса кулпатращал. 80 шин хьуминнангу зана дайссар цинярда дуллусса арцу мунал кулпатраву 80 шин хьусса цаймигу инсантал бухьурча.
ХIисавравун ласун аьркин­ссар, агана 3 зурухсса взносру къадулурча, арцу зана къадайссар. Мунияту аьркинссар взносру дулаван гьарца зуруй. Взносрал арцу мукунна зана къадайссар, агана кулпатрава­сса ца унугу зун ивкIхьурча, агана ганал къатлувун ивзун ухьурча жагьилсса инсан. Ми иширттал хIакъираву къатлул залуннан аьркинссар цила чIумал соцзащиталул идаралийн баян буван.

Шиккува бусанну, 70 ва 80 шин хьуминнаяр ххишала, капремонтрахлусса компенсациялийнсса ихтияр дуссар инвалидтурахь, Хъундяъвилул ветерантурахь ва дяъвилул иширттаву гьуртту хьуминнахь ва цайминнахьгу. Миннал сияхI дур «Ветерантурал хIакъираву», тIисса ва Чернобыллал закондалий.

ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Читайте также: