Июнь 2018

Архив по месяцам: Июнь 2018

Чул бищай кIану

«Аьрасатнал чул бищай кIану» («Опора России») тIисса чIи­вимур ва дянивмур бизнесран кабакьу буллалисса Аьрасатнал...

Дуссар хъиншиву!

Лакрал, Ккуллал ва ЦIуссалакрал районнайсса агьалинан, маэшат кIюламиннан, ятинтуран, мушакъатминнан, дарур­тту ласунсса каши дакъаминнан

ХIалалли хIурмат

ХIакингу, учительгу, та-бухьур­чагу, хIисавну бикIай ца хIурмат ххисса пишалул заллухъруннан. Бунияла, ца жува ххассал...