МагьирлугърацIунсса кабакьу

МагьирлугърацIунсса кабакьу

ДР-лул Культуралул министерствалул, цал архIал къабуварчагу, чан-чанну тIий, цIакь буллай бур культуралул театрдал ва концертирттал идарарттал материалданул ва техникалул базарду. Му даврин паччахIлугърал программарттал ва партиялул проектирдал лагрулий харж дуллай бур федерал арцугу.

Бадрижамал Аьлиева
Ва шинал министерствалул лавсун бур ПаччахIлугърал Даргиял музыкалул ва драмалул театрданунсса, ПаччахIлугърал Къизлардал Терскаллал кказахнал балайлул ансамбльданунсса ва ПаччахIлугърал Нугъайнал фольклорданул «Айланай» ансамбльданунсса машинартту. Муниннин культуралул идарарттал автопарк биялну цIу буккан бувну бивкIссар 2014 шинал. Мунийну бювхъуссар коллективирттал гастроллал география хъунна дуван, «Творческий десант» ва «СахIналул усттартал – Дагъусттаннал инсантуран» тIисса проектирдал лагрулий республикалул шагьрурдай ва районнай дачин дурсса давуртту гьарта-гьарза дуван.

Ччясса чIумуй щаллу дуван дакIнийсса пландалийн лавсун бур республикалул цаппарасса коллективру сахIналий лаххайсса янна-калул щаллу баву. Цаппара­сса коллективирттанми костюмру экспертный совет ххал дигьлай бур. Му советравун бухлай бур республикалий цIа дурксса художниктал-модельертал.
Мукунма цаппарасса коллективрттан, масалдаран, Дагъусттаннал опералул ва балетрал театрданул Симфониялул оркестрданун, ласлай бур музыкалул инструментру.

Читайте также: