05.07.2018

Архив по дням: 5 июля, 2018

Премьералул хьунийн

Вай гьантрай Лакрал театрдануву хьунни аьлимчу-тарихчи Тимур Айтберовлущалсса хьунабакьаву, цувгу хас дурсса чIал къавхьуну...