Запись

Республикалий най дур «Жула партия – Дагъусттанни» тIисса хъуннасса акция

БувчIавуртту дайдишиннин чансса чIун лирчIун дур. ЧIурду булаврил цасса кьини, сентябрьданул 18-нний Дагъусттаннай бувчIлантIиссар депутатътал АьФ-лул ПаччахIлугърал Думалувун, ДР-лул Халкьуннал

Запись

Оькьини дуркнан кумагру бунни

Август зурул 26-27-нний Ккуллал райондалий­сса цаппара шяраваллавун чявхъа бивчуну, къатран, хъуруннан бала бувну бивкIшиврия жу цакьнива бувсъссия. Мукунсса шяраваллуну хьуну дия Къяннал, Хъювхъиял, Вихьуллал, Ссу­хъиящиял.

Запись

Цалчинмур курсирайн

КIулшивурттал кьини – 1-мур сентябрьданий студентътурал хьхьичI нузру тIиртIунни республикалул вузирдалгу. Жулва шагьрурдал кIичIиртту цIунилгу чIюлу бунни гьарца кьини дарсирдайн ва дарсирдая нанисса жагьилтурал. Цалчин школалийн наниминнаяр агьамшиврул чулуха къаяларайсса кьини дур 1-мур сентябрьданул кьини, школагу къуртал бувну, цалчинма-цалчин вузирдавун наниминнангу.

Запись

Ххуллурдал тагьар ххал диргьунни

Августрал 30-нний ЦIуссалакрал райондалийсса ххуллурдал тагьар ххал дигьин райондалийн бивунни хIукуматрал делегация: Дагъусттаннал Ххуллурдал хозяйствалул агентствалул хъунама Загьид Ххучбаров, Дагъусттаннал БакIчинал госслужбалул,  кадрардал ва госнаградалсса буллалисса управлениялул хъунама Артур Исрапилов ва цаймигу хIукуматрал вакилтал.

Запись

Дуклаки оьрчIансса ххаллилсса бахшиш

Сентябрь зурул 1-нний, КIулшивурттал кьини, ЦIуссалакрал райондалий­сса ЦIуссаккуллал шяраваллил оьрчIан ххаллил­сса бахшишну хьунни АхIмад-Хан Султаннул цIа дирзсса школалул цIусса корпус тIитIаву.

Запись

КъюмайтIутIи батIлай бур

ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалий бувсмунийн бувну, сентябрьданий багъманчитал байбивхьуну бур къюмайтIутIи батIлай.

Запись

Лазуни хIадур дуллай бур

Дагъусттаннал шяраваллаву кIинтнийнсса лазуни хIадур дуллай бур. ЦIанасса ппурттуву хIадур дурну дур 1 млн. ва 124 азарда тонна хъаласса лазундарал. Мунил хIакъираву бувсунни ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалул ххяххиярттал управлениялул зузалал.

Запись

Миллиондалияр ххишаласса ахъулсса ва ахънилсса дартIун дур республикалий

2016 шинал Дагъусттаннал багъманчитурал ларсун дур 1 млн. ва 200 азарда тонна ахънилссаннул, ахъулссаннул ва бахчалул. Мунил хIакъираву бувсунни ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалий.

Запись

Ина мудангу уттавассара инсантурал дакIурдиву

Сентябрьданул 1-нний Дагъусттаннал Культуралул ва искусствалул колледжраву хьунни цIа дурксса балайчи, ДАССР-нул лайкь хьусса артистка Мариян Дандамаевал 80 шинал юбилейрацIун дархIусса вечер. Ва кьини колледжрал актовый залданувун бавтIун бия студентътал, преподавательтал, бусрав­сса хъамал.