Запись

Дагъусттаннал ва Ккавкказуллал халкьуннал къайгъурдайсса форум

Май зурул 21-нний жула респуб­ликалийн хъамалу бувкIунни Ашттарханнал областьрал шагьрулул губернатор Александр Жилкин, Чачаннал республикалул парламентрал председатель Дукуваха АьбдурахIманов. Ва кьини Каспийк шагьрулий «Седой Каспий» тIисса экспертрал форум тIивтIунни.

Запись

ЧIаххуврачIа байрандалий

Ларгсса бигьалагай гьантрал кьинирдай Ставрополлал крайрай байран дия. Гьар шинах ирглий дувайсса «День Ставрополья». ЧIаххуврал байрандалувух гьуртту хьун гьан бунну жугу, Дагъусттаннал прессалул зузалт, Миллатирттал дянивсса арардал министерствалул зузалтращал архIал.

Запись

Аьраличунал бурж биттур буллай

ХIакьину Дагъусттаннал жагьилтураву яла агьамсса суал бур «Аьралуннаву къуллугъ буллан гьан ягу къагьан» тIисса, гьан ччайнугу къабуцлацисса кIанттурду хьунабакьлай бия ца-кIира шинал хьхьичI. Гьашину аьралуннаву къуллугъ буллан буцинсса жагьилтурал аьдад аьщуйн щуну кIул хьун тIий дур ссуттилмур призыврая махъ.

Запись

Дуклаки оьрчIал гьунардал фестиваль

Майрал 15-нний Новостройрайсса ЦIуссалакрал школалий «Грани познания – 2014» тIисса цIанилу дуклаки оьрчIал проектирдал фестиваль дия. Ва райондалул лагрулийсса фестиваль дия, ЦIуминалийсса циняв школардал дуклаки оьрчIру гьуртту хъанай бия. ЦIуссалакрал школа дуклаки оьрчIал проектирдал гьану бивзсса, хъиндайдихьу дурсса школа бур. 2007 шиная шинмай

Запись

Кулпатри гьармунил бакIщаращи

Майрал 15-нний щалагу билаятрай кIицI лагай Кулпатрал кьини. Гьарица шинах ва кьини цала аякьалулун лавсъсса кулпатирттан дакIний личIансса байран дувай Новостройрайсса ЗахIматсса тагьарданувусса кулпатирттан социал кумаг баврил центрданулгу.

Запись

ХIажлийн уттива хIадур хъанай бур

Дагъусттанная хIажлийн гьан ччисса инсанталгу уттива хIадур хъанай бур, яла лекъачлан, аьркинсса документру дузал буллай. ХIажлийнсса хIадуршиннарая буслай ур Дагъусттан Республикалул динийсса организациярттащал дахIаву дуллалисса комитетрал хъунама Сулайман МахIаммадов.

Запись

Хъунмур мурад – Лаккуйн иявур

Къяннал шяраватусса, Ярославль шагьрулий яхъанахъисса МахIаммадлул арс Оьмаров Шяпинал бартдиргьусса давур­ттив цайми-цаймигу чансса дакъар. Мунал оьрмулуву яла агьаммур давумур духьунссар Ярославль шагьрулий Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-хан Султаннун хъинсса гьайкал дацIан дуван чялиш

Запись

ДакIру рахIат дайсса маданиятрал кюру

Жула хъуншагьрулий нажагьссаннан бакъа къакIулхьунссар концертру ва цаймигу дялахърурду, шадлугъру дувайсса Дусшиврул къатлуву, шиккун учIан ччинан мудангу нузкьунтту тIиртIусса, Аьрасатнал культуралул фондрал Дагъусттаннал филиал бушиву. Ва фондрал респуб­ликалул культуралул аралуву дуллалисса хъуни-хъунисса мюнпатсса давурттая тIурча чIявучин къакIулну къабикIантIиссар.