Запись

Чичу ва аьлимчу Курди Закуев

1957-ку шинал дайдихьулий Ттуплислив азирбижаннал, арманинал ва гуржиял философтурал конференция хьуна. Азирбижанная бувкIсса аьлимтуравасса цаннал элмий­сса даража бюхттулсса доклад бувуна.

Запись

Оьрмулул шаттирду

На тачIав талихIрайн, му бушиву-бакъашиврийн вих къавхьуссара ва вихну акъассара, амма тIайлабацIулийн на вихссияв ва ттигу вихну уссара. Жула лакрал кьатIув нанинахь «ххуллухъин!» учай. Мукунма кьатIув нанинахь яруссанналгу «Нух битIаги!» (ххуллухъин») учай. Ва хъинну мяъна дусса махъ бур. Мяйжаннугу, ххуллийн ув­ккун, хIалтIилух нанисса инсан тIайлабацIугу хьуну, цала мурад­райн ияй, тIайлабацIу къахъанай, авара хьунугу личIай. Инсаннан...

Запись

«Илчи» кказитрай №18 (1716) 09.05.14 шинал бувксса, «Кумаг бара лакку душнин» тIисса макьалалуву чивчумунил хъирив

Га макьалалуву Салимат дакIнийн бутлай бур: «Ай, ласнал арс ивчIаврил тахсиркаргу ттуя бувну, цувагу, жугу кьабивтун, лавгунни» тIий.

Запись

Ттунгу ххирассия мунил балайрду

ХIурмат бусса ПатIимат Рамазановай! Вин хъунмасса барчаллагь тIий ура на, цила чIумал ттущара дан къархьусса даву дурну тIий. КIундиннал шяравасса балайчи Бадира ХIажиеваяту ххуйсса макьала чирчуну дия ина. На Бадирая чичланна тIисса чIумал жула лакрал балайчитал чув, цумур шяраву бурив ххал буллай ялтту уклай уссияв. Га чIумал на ивра КIундиннал шяравун, балай учаврил гьунар цуманал...