Запись

ЧIаххуврачIа хъамалу

«Илчи» кказитрай уттинингу чивчуссар «Кунаки» интернационал клубрая, мунил дуллалисса батIавурттая. Утти­гъанну хьуссия МахIачкъалалив му клубрал батIавурттавасса ца. Ва ларгсса ххуллун кьини, июньдалул 21-нний тIурча му клубрал ирглийсса хьунабакьаву хьунни Чачаннал республикалий Грознайлив.

Запись

Вай эбрат ласаймия

Уттигъанну Кьубату МахIачкъалалив увкIун ия ттулагу къатта лях бакъасса чIаххувчу, гьалмахчу – АьлихIажи Мусаевич. Хъун дяъвилий ппугу бат хьусса ятинъя. Щала цIуллу-сагъшиврулгу таза бакъасса, ниттил цукун-дунугу тийн-шийн щилай дузрайн уккан увсса. Бувккуссар шяраву 7 шинал учкъулагу. Щурагь – 1-мур Дагъусттаннал педучилищагу.

Запись

Оьрмулул шаттирду

Ванал мина-гьану ча­сса диркIссарив цIана ттун дакIний къалирчIунни. Миллат хIисаврай халисъсса турк ивкIшиву къакIулли. Ванан иттихIадчийталгу* къаххирая. Ванал политикалул хиял «хIурият ва иътилафрал»* чулухунмай бия. Халисъсса турк маз гьаз бан, утта буккан бан ччисса «турк-юрдий»* ва «турк ужагъчийталгу»* ванан къаххирая.

Запись

КьартIанияр кьувтIунни

Дагъусттаннал гимн даххана дуллалиссар тIисса аваза багьну бур жучIава. Гьаксса къахъина: цIакь дурсса хIукуматрал символика хIурматрай, сахълану ядан аьркинссар.

Запись

Дуснакь бувминнал ихтиярду ссуссукьу къахьун

Вай гьантрай МахIачкъалалив, Дусшиврул къатлуву, хьунни дуснакь бувминнал ихтиярду дуруччаврил цIаний зузисса АьФ-лул субъектирдал ОНК-дал (Общественные наблюдательные комиссии) ПаччахIлугърал властьрал органнащалсса ва ихтиярду дуруччай структурардащалсса хIала-гьурттушиврул хIакъиравусса «ккуркки стол».

Запись

РУССКО–ЛАКСКИЕ ТЕРМИНЫ

Цила лябукку бусса ххуллий мазгу, культурагу хьхьичIуннай нанаврил ххуллий хъунмасса ва бакъа чара ба­къасса кIантту бугьлагьи­ссар личIи-личIисса словарьдал. Лакку мазрай ттинин сакин бувну бур кIива-шанма словарь:

Запись

Ккаччив – мюхчаншиврул къаралданий

Аьрасатнаву ккаччив полициялул органнаву зузи буллан бивкIун бур 1906 шиная шихунмай. ЦIанасса чIумал жула билаятрай кьанкь ласай ккаччал кумаграйну гьарица шинах 20 азарунний дирсса тахсиркаршивуртту ашкара дайсса дур. ХIакьинусса кьини кинологталгу, миннал дакI тIайласса дустал-ккаччивгу бакъа дузал хъанай дакъар МВД-лул органну.

Запись

Жижара

Мусалаев Саэд МахIаммадлул арс Июньдалул 17-нний, оьрмулул 65 шинаву, ахиратравун лавгунни Дагъусттаннал лайкь хьусса артист Мусалаев Саэд МахIаммадлул арс. Саэд увну ур январьданул 17-нний 1949-ку шинал, КIувурдал шяравасса лакрал халкьуннал машгьурсса артист, РСФСР-данул лайкь хьусса артист Мусалаев МахIаммадлул кулпатраву. Буттал касмулул ххуллу